Покана за 18 - то заседание на Общински съвет на 23 юни 2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 10:36
ПРОЕКТ    

ДНЕВЕН РЕД
НА  ОСЕМНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  23 ЮНИ 2017 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. Предложение от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет – Карнобат, относно:  Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет Карнобат и избор на председател на  ПК „Етика, предотвратяване и установяване конфликт на интереси“. Вх.№ 472/12.06.2017 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.  Вх.№ 451/19.05.2017 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на община Карнобат.  Вх.№ 450/19.05.2017 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год. Вх.№ 465/07.06.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно:  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В С. СОКОЛОВО  Вх.№ 466/07.06.2017 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ТЪРГ, НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г.  Вх.№ 468/07.06.2017 г., Приложение

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ПОД АРЕНДА,  ЗА  ОТГЛЕЖДАНЕ  НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ Вх.№ 467/07.06.2017 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  І, КВ.6  ПРЕДВИДЕН В ПЛАНА НА КВАРТАЛ „КРАСНО СЕЛО“, ГР.КАРНОБАТ „ЗА УЧИЛИЩЕ“ Вх.№ 456/01.06.2017 г.

9.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПОДЗЕМНО КАБЕЛНО ТРАСЕТ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ / СРС/ 133-10 В ИМОТ 12146 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ ОТ ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ / ВЛ / 20 kV “ИРЕЧЕКОВО“ ДО БКТП В ИМОТ 10350, МЕСТНОСТ „ЧОНКАТА“ ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 462/05.06.2017 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПОДЗЕМНО КАБЕЛНО ТРАСЕТ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ  ЖР 84/39 В ИМОТ 240003 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ОГНЕН,ОБЩИНА КАРНОБАТ ОТ ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ /ВЛ/ 20 kV “ОГНЕН“ ДО БКТП В ИМОТ 150180 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх.№ 461/05.06.2017 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно:   ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 150180, МЕСТНОСТ „КАРЧАНА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ   Вх.№ 464/07.06.2017 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно:    ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 010350, МЕСТНОСТ „ЧОНКАТА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ    Вх.№ 463/07.06.2017 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на финансова помощ под формата на временен безлихвен заем на „Общински имоти – Карнобат”ЕООД – гр.Карнобат. Вх.№ 476/14.06.06.2017 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Допълнение на Решение № 213/30.01.2017 г.   Вх.№ 471/12.06.2017г., Приложение

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова  – зам. кмет на Община  Карнобат, относно: Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по проект „Повишаване на енергийната ефективност   на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”    Вх.№ 457/02.06.2017 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова  – зам. кмет на Община  Карнобат, относно:    Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по проект „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат” Вх.№ 458/02.05.06.2017 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова  – зам. кмет на Община  Карнобат, относно:  Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по проект ,,Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище ,,Димитър Полянов – 1862 г.”, гр. Карнобат”Вх.№ 459/02.05.06.2017 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова  – зам. кмет на Община  Карнобат, относно:  Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по проект „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“  Вх.№ 460/02.05.06.2017 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинтитуционализация на грижите за деца” Вх.№ 475/13.06.2017 г.

20.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на  Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Росен Стефанов Асенов. Вх.№ 474/12.06.2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене