Общ Устройствен план на Община Карнобат

Дата на публикуване: 16.11.2017 11:50


Предварителен проект в мащаб М 1:25000 и М 1:50000

Опорен план в мащаб М 1:25000 и М 1:50000

СХЕМИ:
Забележка: Файловете са обемни и затова се отварят бавно - по-добре е да бъдат изтеглени и след това да се разглеждат.

Схема на Културно - историческото наследство в мащаб М 1:50000

Схема собственост в мащаб М 1:50000

Схема комуникация и транспорт в мащаб М 1:50000

Схема вид територия в мащаб М 1:50000

Схема електроснабдяване в мащаб М 1:50000

Схема водоснабдяване и канализация в мащаб М 1:50000

Схема Зелена система в мащаб М 1:50000

Достъпен за всички заинтересовани лица от 20.11.2017 г.

Публичното представяне на ОУП на община Карнобат ще бъде след изтичане на  едномесечният срок, считано от 20.11.2017 г.
Всички питания, въпроси могат да бъдат задавани на авторите на проекта, в деня на публичното представяне, за който ден предварително ще бъдете уведомени на официалният сайт на общината http://www.karnobat-ob.bg

ДОСВ
Екологична оценка
Задание ЕО
Нетехническо резюме
Доклад за оценка за съвместимост на  “Общ устройствен план на община Карнобат"
Предварителен проект
Становище по Екологична оценка № БС-1-1 ОТ 04.06.2020 г.
ОБОБЩЕНА СПРАВКА по чл. 29, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КАРНОБАТ

Търсене