СНЦ "МИГ - Карнобат"

Дата на публикуване: 17.08.2012 12:10

МИГ-Карнобат е сдружение, регистрирано в Бургаския окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ. То е доброволна организация на представители на местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и местните общности, регистрирано и в съответствие с изискванията на Наредба № 23 /18.12.2009 г. на МЗХ.

Обхвата на действие на СНЦ  „МИГ- Карнобат” съвпада с административните граници на община Карнобат и включва цялата й територия.Документи за кандидатстване по мярка М111 /документация/
Документи за кандидатстване по мярка М323 /документация/Автобиография /външен експерт и външен оценител/
Заявление за участие в процедурата за избор на външни експерти за консултиране и външни оценители на заявления за проектни предложения /2012 - 2013 г./
Обява открит конкурс за избор на външни експерти/консултанти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие
Покана за прием на проекти по Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ-Карнобат"
Покана за прием на проекти по Мярка 323 "Опазване и възстановяване на селското наследство" от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ-Карнобат"
Декларация


За повече информация и подробности посетете сайта на "МИГ - Карнобат"


Търсене