Местни приходи


19.04.2021
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА ТАКСИТЕ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ за освобождаване  на  такса за сметосъбиране и сметоизвозване РАБОТЕН ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

19.04.2021
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имотиРАБОТЕН ПРОЦЕСТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

19.04.2021
Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тонаДекларация по чл.54, ал.4, от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средствоДекларация по чл.54, ал.4, от ЗМДТ за притежавано плавателно средствоДекларация по чл.54, ал.4 за лек или товарен не повече от 3,5 тонаРАБОТЕН ПРОЦЕСТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

19.04.2021
Информация за предоставяне на услуга   Услуга: 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр....

19.04.2021
Информация за предоставяне на услуга   Услуга: Декларация  за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект - място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.  Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект - собственик,     наемател, лице, стопанисващо обекта на друго...

19.04.2021
Информация за предоставяне на услуга   Услуга: Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава в следните случаи:  При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП;  При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване...

Търсене