Новини


16.06.2021
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ЧЕРКОВСКИ ВОДИ“, за водовземане от язовир „Черково“

10.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ  1 Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-367/10.06.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор 23176.5.43 по КК и КР на  с.Драганци, община Карнобат, местност „Водоема“, с площ 11.376 дка, вид...

10.06.2021
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с.Соколово, за напояване на 523,180 дка люцерна, находяща...

09.06.2021
Образци на документи във връзка с изплащане на еднократни обезщетения на засегнатите от сервитутните ивици поземлени имоти  за обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия – Юг“ в района на ж.п. гара Черноград“ в землището на с. Кликач, общ. Карнобат.Декларация за изплащане на парични обезщетенияЗаявление до кмета на Общона Карнобат  

08.06.2021
Община Карнобат съобщава, че е създадена постоянно действаща Общинска комисия по безопасност на движението на територията на община Карнобат.

07.06.2021
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в...

Търсене