Новини


24.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-345/23.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.150, ал.1 и 2 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. ПУП-ПРЗ в обхват  на ПИ с идентификатор 36525.293.6 с НТП „за животновъдна ферма“ по КККР на гр. Карнобат. 2. Инвестиционен проект за обект: „Торохранилище...

17.06.2022
СЪОБШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАРНОБАТЗаповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София .N2 РД-16-50 11.11.2020 год., обн. в държавен вестник бр. 102/01.12,2020 г.

17.06.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ - УПИ IV-1533, 4182, кв. 91, гр. Карнобат". С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши основен ремонт...

16.06.2022
На основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, Община Карнобат обявява Решение №381 от 09.06.2022 г. на Министерски съвет на Република България за ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 230+320“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 230+298 ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ...

15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-321/15.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-22 и УПИ ІІІ-23 в кв.9 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена...

13.06.2022
Като ст. експерт към дирекция „Устройство на Територията” при Община Карнобат, във връзка с отправено искане по чл. 140, ал. 1 ЗУТ от Бекир Мехмед Емурла и Зюмбюл Шабан Емин, двамата с постоянен адрес: с. Раклиново, община Карнобат, област Бургас за извършване на административна услуга, определена като „ЗАЯВЛЕНИЕ“ за издаване на виза за проучване и проектиране и предвид хипотезата на чл. 140, ал. 3 ЗУТ...

Търсене