Новини


05.06.2023
СЪОБЩЕНИЕ На 04.06.2023 г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019-0006 „Предоставяне на  социална услуга ”Дневен център за деца и/или младежи с увреждания” в гр. Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Административният договор между Община Карнобат и Министерство на труда и социалната политика беше сключен на 04.09.2019 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на...

02.06.2023
На вниманието на  собствениците/арендаторите на замеделски земи в землището на гр.Карнобат  и фирмите, притежаващи подземни комуникации /ЕВН, ВиК, А1, Виваком..../ Уведомяваме ви, че предстои ремонт на  1800 л.м. магистрален нефтопродуктопровод – собственост на „Лукойл – България“ ЕООД, в участък, преминаващ през землището на гр.Карнобат, на около 2 км. южно от града. Ремонтът ще се изпълни при спазване на Закона за енергетиката и по-специално на раздел ІІ „Сервитути“. Телефон...

01.06.2023
Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, на собствениците на животновъдни обекти, регистрирани на територията на община Карнобат, 2023 г.

31.05.2023
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.1 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-345/29.05.2023г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:             1. ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ І-310, в кв.14 по УРП на Производствена зона „Север“...

26.05.2023
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив...

19.05.2023
ОТНОСНО: Изработен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ограничена територия и непотърсено съобщение Съобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ  до Анета ИвановаСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Димитрина СтанчеваСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Христо ГеоргиевСъобщение по реда на § 4, ал. 2 от ДР на...

Търсене