Релеф

Общата територия на община Карнобат е 806 кв. м. Релефът й в по-голямата си част е равнинен. В северната част на територията се намира част от Карнобатско-Айтоската планина, която прелива в Карнобатската котловина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения. Долината на р. Мочурица представлява акумулативен тип релеф.

В цялата община теренът е леснодостъпен. Ришкият проход свързва общината със Северна България. Средната надморска височина е 174 м.

Търсене