"Енергийна ефективност" в Периферните райони 3

Дата на публикуване: 05.12.2019 11:18

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.
Община Карнобат е бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Карнобат, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

Виж подробно


Приложение H - Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Приложение 2 - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ/ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ (УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ)

Приложение 3 - Протокол от залепване на Покана учредяване на СС

Приложение 4 - ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание)


Приложение 5 - СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците


Приложение 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗИФП)

Приложение 7 - СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Приложение 8 - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Приложение 9 - Протокол от залепване на покана за ОС на СС

Приложение 10 - ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС)

Приложение 11 - Договор СС Община

Приложение 12 - Декларация нечлен на СС

Приложение 13 - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Приложение 14 - Протокол от залепване на покана за ОС на ЕС

Приложение 15 - ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на собствениците


Образци за СС подали заявления

Процедура за оценка на ЗИФП

Регистър на подадените заявления за интерес и финансова помощ

Протокол №1 за оценка на подадените заявления

Протокол №2 за оценка на подадените заявления

Търсене