9415 - Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с туристически данък

Дата на публикуване: 19.04.2021 13:33

Информация за предоставяне на услуга

 
Услуга:
Декларация  за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект - място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. 
Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект - собственик,     наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от  всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.
Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.
Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от  единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет. 
Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
 
Електронен адрес за предложения:

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Местни приходи "
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, бул.България  №12, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559) 29-103, 29-104
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30
 
Нормативна уредба
Закона за местните данъци и такси
 
Заплащане:
За услугата НЕ се заплаща такса

Наименование Брой тегления
РАБОТЕН ПРОЦЕС.docx 828 Изтегли документ с име "РАБОТЕН ПРОЦЕС.docx"
ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА.xlsx 738 Изтегли документ с име "ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА.xlsx"
ОБРАЗЕЦ ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ.doc 1037 Изтегли документ с име "ОБРАЗЕЦ ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ.doc"

Търсене