ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАЙ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 12.05.2019 22:01
ПРОЕКТ   
 
  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019г.
  2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Вх.№ 835/07.05.2019 г.
  3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 836/07.05.2019 г.
  4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ Вх.№ 834/07.05.2019 г.
  5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 84/53 ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА С.ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ОГНЕН“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „СУНГУРЛАРЕ“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 53312.230.192 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 828/02.05.2019 г.
  6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ 142 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 29492.13.239 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЖИТОСВЯТ ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 29492.13.185 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх.№ 829/02.05.2019 г.
  7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 76 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80755.41.310 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРКОВО ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80755.40.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРКОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 830/02.05.2019 г.
  8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ 89 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 34.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ СОКОЛОВО ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  67920.63.100 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 833/03.05.2019 г.
  9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане  и създава не на комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели.  Вх.№ 831/10.04.2019 г.
  10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11,00 часа. Вх.№ 838/09.05.2019 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ
(Маргарита Стаматова)
 
 
 
 
 
 
 

Търсене