Покана за 8 - то заседание на Общински съвет на 13 май 2016 г.

Дата на публикуване: 12.05.2016 10:02
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД
НА ОСМО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  13 МАЙ  2016 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет Карнобат и избор на председател на ПК”Инфраструктура, европейски и национални програми”. Вх.№ 208/04.05.2016 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:   Изменение на Решение № 100.1/08.04.2016 г. на Общински съвет-Карнобат. Вх.№ 214/09.05.2016 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между община Карнобат и  физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Кликач. Вх.№ 206/03.05.2016 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между община Карнобат и  физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Соколово. Вх.№ 205/03.05.2016 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в село Невестино, община Карнобат. Вх.№ 204/03.05.2016 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, гара ЦЕРКОВСКИ, общ.  КАРНОБАТ . Вх.№ 215/09.05.2016 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Предоставяне на имот- публична общинска собственост за безвъзмездно ползване и управление на ОУ „Христо Смирненски”, гр.Карнобат. Вх.№ 203/03.05.2016 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Промяна на статута на общински имот от публична в частна собственост, поради отпаднало основание  и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване, засягащо: Част от улица с о.т. 104, о.т.105 и о.т. 107, УПИ ХІІ от кв.36, УПИІ от кв.38, както и всички имоти попадащи в кв.38 по ПУП-ПРЗ на стопански двор на с.Драганци община Карнобат, одобрен със заповед № 272 от 19.06.1998г. на Кмета на община Карнобат Вх.№ 210/04.05.2016 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – Заместник кмет на община Карнобат, относно:  Даване на съгласие за кандидатстване на община Карнобат и осигуряване на собствени финансови средства за съфинансиране на проектно предложение “Осигуряване на професионално оборудване на кухненския блок на Домашен социален патронаж,  гр. Карнобат”  пред Фонд “Социална закрила”. Вх.№ 216/09.05.2016 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Кандидатстване на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” и СОУ „Христо Ботев”, гр.Карнобат с проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Вх.№ 209/04.05.2016 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат” в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 г. Вх.№ 200/03.05.2016 г.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане на Годишната награда за култура и изкуство 2016 г. Вх.№ 207/04.05.2016г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател общински съвет, относно: Приемане на решение за представителство на община Карнобат на извънредното събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“. Вх.№ 201/03.05.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:……………………………..
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене