Процедура за определяне на съдебни заседатели

Дата на публикуване: 17.05.2019 15:32
П Р А В И Л А
за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели
за Районен  съд гр. Карнобат
 
І. Общи положения.
Чл.1(1) С настоящите правила се урежда провеждането на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен  съд гр. Карнобат.
       (2) Настоящите правила се приемат на основание чл.68 ал.1 от Закона за  съдебната власт (ЗСВ)
 
ІІ.Комисия за провеждане на процедурата.
 
    Чл. 2(1) Комисията за допускане и определяне на кандидатите за съдебни заседатели се определя с решение на общинският съвет.
         (2) В състава на  комисията се включват общински съветници от Общински съвет гр.Карнобат.
         (3) Комисията провежда своите заседания при спазване на разпоредбите на ЗСВ и съставя протоколи.
    Чл. 3(1) Комисията извършва проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготвя списък на допуснатите до участие в изслушването кандидати.
         (2) Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи се публикуват на  интернет страницата на община Карнобат, раздел Общински  съвет, най-малко  14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ.
           (3) Комисията определя дата  за събеседване с  допуснатите кандидати за съдебни заседатели при спазване на чл.68 ал.5 от ЗСВ.
           (4)   Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за мястото и часа на провеждане на  събеседването.
           (5) Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на комисията може да задава въпроси и съставя протокол с констатации.
           (6) Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
          (7) Окончателен доклад на Комисията за проучване и изслушване на кандидатите се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди следващо заседание  и се публикува на интернет  страницата  на ОбС Карнобат  заедно с протокола  от  изслушването.
 
 ІІІ. Избор на съдебни заседатели и изисквания към кандидатите.
 
Чл. 4 Броят на съдебните  заседатели за Районен съд гр. Карнобат се определя от Общото събрание  на съдиите  в Окръжен съд гр. Бургас на основание чл.67б от Закона за съдебната власт.
Чл. 5 Общински съвет Карнобат в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общото събрание на Окръжен съд Бургас.
Чл. 6 Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане се обявяват във в-к „Карнобатски глас“ и на интернет страницата на община Карнобат.
Чл. 7 Кандидатите за съдебни заседатели,  трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който

      1. е на възраст от 21 до 68 години
      2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
      3. има завършено най-малко средно образование;       4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. (Установява се служебно от комисията);
      5. не страда от психически заболявания.

Чл. 8 Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
  1. е съдебен заседател в друг съд;
  2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
 
Чл. 9 Кандидатите за съдебни заседатели,  трябва да отговарят на изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ, т.е. „Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд“.          
Чл. 10(1) Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата, съгласно Приложение № 1, в едно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Карнобат (Нова сграда на бул. “България“ № 12 ет.5, ст. 501.
       (2) Образец от приложението се публикува на интернет страницата на община Карнобат, раздел общински съвет. (https://karnobat.acstre.com/section-128-content.html).
       (3) Срокът за подаване на документи за избор на кандидати за съдебни заседатели се  определя с решение на общински съвет гр.Карнобат.
Чл. 11 Кандидатите за съдебни заседатели се явяват пред комисията лично и участват в събеседването като отговарят на зададените въпроси от комисията.
Чл. 12 Кандидатите които отговарят на изискванията и са избрани полагат клетва пред общото събрание на съдиите пред Районен съд Карнобат.
 
Настоящите правила са приети с Решение № 493 от 15.05.2019г. на общински съвет Карнобат
 

Търсене