Правомощия на Общинския съвет

Дата на публикуване: 28.03.2012 16:45
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Основните решения се вземат от органа на местно самоуправление – Общинския съвет. Той се състои от 29 общински съветници, избрани чрез пропорционални избори. Представлява се от председател, който го администрира. Към него функционират 6 постоянни , които подготвят решенията на съвета по различните въпроси. Общинският съвет контролира работата на кмета чрез поставяне на питания и чрез отчети.

І. КОНСТИТУТИВНИ с тях се създава възможност общинския съвет да:
• Създава постоянни и временни комисии и избира техни членове;
• Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета;
• Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
• Избира и освобождава кметовете на райони в градовете с районно делене;
• Създава райони и кметства по ред определени със закон;
• Създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места и да определя функциите им;
• Избира обществен посредник;

ІІ. ФИНАНСОВИ И СТОПАНСКИ - Общинския съвет:
• Приема и изменя годишния бюджет на общината,осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
• Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете.
• Определя размера на местните такси и цените на услугите;
• Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
• Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество;
•  Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за имитиране на облигации по ред определен със закон;

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕРИТОРИАЛНИ:

• Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
• Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти и определя представителите на общината в тях;
• Одобрява символ и печат на общината;
• Удостоява с почетно гражданство български и чужди граждани;
• Обсъжда и приема решения по предложения на органите на административно –териториалните единици в общината;
• Предлага административно- териториални промени, засягащи територията и границите;
• Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади и др.
• Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията на Закона за устройство на територията;

ІV. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ:

• Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
• Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологични, исторически, социални и др. особености на общината;
• Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управление на дарено имущество;

Основна форма на дейност на общинския съвет са заседанията. Заседанията на съвета са публични.

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

1. Комисия по общинска собственост и устройство на територията
2.Комисия по икономическа и инвестиционна политика , бюджет и финанси
3.Комисия по благоустрояване, комунална дейност, транспорт и екология
4.Комисия по здравеопазване и социални дейности
5.Комисия по образование, наука, работа с децата, младежта , спорта и туризма
6.Комисия по култура, културно наследство, вероизповедания и средства за масова информация

Търсене