ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ

Дата на публикуване: 17.10.2018 10:27
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 17.10.2018г. (СРЯДА)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:
    
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат – кв. Люляците .  Вх.№ 727/08.10.2018 г.

2
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат–кв.Красно село. Вх.№ 728/08.10.2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  Вх.№ 721/08.10.2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ГР.КАРНОБАТ Вх.№725 /12.10.2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОГНЕН Вх.№ 722/08.10.2018 г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „НОВА кабелна линия 20kv от Ж.Р. №148 ОТ ВЛ „ГАБРИКА“ ДО НОВ КТП В ИМОТ 005001 по квс за землище  С.ДРАГАНЦИ, НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 4 kv ОТ КТП В ИМОТ 005001 ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ 98 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ И ВОДОПРОВОДНО ТРАСЕ ОТ РЕЗЕРВОАР В ИМОТ 98 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА В ИМОТ 005001 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 726/12.10.2018 г.

7
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател Общински съвет Карнобат, относно:   Приемане на решение за представителство пред извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД  гр.Бургас. Вх.№ 724/12.10.2018 г.
 
 
 

Търсене