АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )

Дата на публикуване: 30.11.2020 10:37
Характеристика на услугата:
 
Желаещите да сключат граждански брак в Република България заявяват това пред длъжностно лице по гражданско състояние в Центъра за административно обслужване (ЦАО) ) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  писмено Заявление и Декларация. Длъжностното лице проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените документи.
Ако документите са редовни, се съставя актът за граждански брак. Длъжностното лице запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и  след утвърдителен отговор предоставя акта за подпис. Актът се подписва от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.
На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.

Важно
: Встъпващите в брак могат да изберат режим на имуществени отношения, съгласно чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс. В случаите, когато не  е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност. За всеки сключен граждански брак се уведомява Агенция по вписванията за режима на имуществени отношения.
  
Правно основание:
- глава втора - чл. 4-12 и глава  четвърта – чл.18-19  от Семеен кодекс,
- чл. 88, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. второ от Закона за гражданската регистрация.
  Резултат:
    Сключване на граждански брак и  издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
 
Необходими документи:
1. Заявление за сключване на граждански брак –по образец .
2. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак.
3. Медицински свидетелства по чл. 9, ал.1, т.2 от СК - с изходящ номер.
4. Декларации по чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от СК.
5. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора  по чл. 9, ал.2 от СК -  /по желание/
6. Определение от районен съдия – за непълнолетни, навършили 16 години.
7. Документи от чужд гражданин, че няма пречки да сключи граждански брак - преведени и легализирани при необходимист, в зависимост от държавата, от която произхождат.

Такса:  
     - Не се заплаща такса за съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
     - Такса се заплаща за извършване на ритуал: в зала на Общината – 50,00 лв., за изнесен ритуал – 100,00 лв., сключване на гр. брак в зала без ритуал – 30,00 лв.
   
Място на плащане – каса  в ЦАО.
    Срок за изпълнение: Веднага след подписване на гражданския брак.
    Срок на действие: до промяна. 
    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
    Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

 1. атор на административната услуга – 1999 )... - Текуща страница
 2. ГРАО
 3. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 4. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 5. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 6. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 7. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 8. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 9. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 10. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
 11. АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 12. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 13. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 14. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 15. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 16. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 17. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 18. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 20. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 21. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 22. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 23. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 24. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 25. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 26. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 27. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 28. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 29. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 30. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 31. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 32. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 33. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 34. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 35. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 36. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 37. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 38. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 39. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 40. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 41. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 42. Устройство на територията
 43. Общинска собственост
 44. Полезни връзки
 45. Управление на етажна собственост
 46. Информация
 47. Асоциация на Българските Черноморски общини
 48. Административни услуги

Търсене