Издателска дейност

Дата на публикуване: 29.03.2012 16:18
Богатата история и култура на град Карнобат и региона, представена с многобройни материали образци във фондовете на музеите, снимков и документален фонд, образци от неживата и живата природа, и засилените проучвания на културно-историческите процеси са предпоставка за фундаментална за Карнобат научно-издателска и рекламна дейност, вече достояние на научните среди и широката общественост.


 
ГАЛЕРИЯ - ИЗДАДЕНИ КНИГИ


Научно-издателската дейност се проследява в няколко поредици.
Основна в раздела културно-историческото наследство е поредицата “История и култура на Карнобатския край” с четири издадени до момента тома.

Том І (Университетско издателство “Климент Охридски”, С., 1991), включващ материали от конференции с тематика археология , история, етнография, фолклор

Том ІІ (ЕИМ при БАН, издателство “Аргес”, С., 1992) – материали от научната конференция във връзка 200 г. от пребиваването на Стойко Владиславов в Карнобат и по културно-исторически проблеми – археология, история, етнография и фолклор

Том ІІІ ( Издателство на БАН, С., 1993) – археологически и историко-етнографски студии, визиращи периода ХV-ХІХ в.

Том ІV (Издателство “Зограф”, Варна, 2002), посветен на основателя на карнобатския музей Атанас Караиванов, с акцент на праистория, античност, нумизматика и карнобатската крепост Маркели.

Песенният фолклор от Карнобатско е представен в СбНУ – едно от най-престижните издания на БАН, в книга 59 “Народни песни от Карнобатския край” За писателя и литературоведа Иван Карановски – автор на 25 книги, един от основателите на СБП е томът “Иван Карановски 1882-1960. Юбилеен сборник”. Дружество “Гражданин”, С., 2000.

В процес на издаване е сборник “Минко Неволин. 1881-1972. История, бит и култура на тракийците в Карнобатско. Юбилеен сборник.”

В резултат от провеждани в течение на пет години регионални научни конференции се оформи втората издателска поредица “Проблеми на Възраждането в Югоизточна България”. До момента са обнародвани Том І (Издателство “Зограф”, Варна, 2003) - “Васил Левски в Югоизточна България. 170 години от преселванията в Югоизточна България”; и Том ІІ (Издателство “Зограф”, Варна, 2004) – “Читалища и читалищно дело в Югоизточна България”. Предстои публикуването на Том ІІІ-ІV - “Църковно развитие и борба за независима българска църква. Просветно дело”.

С издадения през 2004 г. Том І “Природата на Карнобатския край” (Издателство “Зограф”, Варна, 2004) се обнародват резултати от теренни проучвания на биоразнообразието, защитени природни обекти и изследвания върху проблеми на културната среда в региона.

Дипляни: “Народната култура в Карнобатския край. Богатство и регионална специфика” (Издателство “Зограф”, Варна, 2003) и “Природата в Карнобатския край” (Издателство “Зограф”, Варна, 2004).

Търсене