Проекто - Наредби

Дата на публикуване: 27.03.2012 00:00

Проекто - Наредби от 2020 г.


Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 29.12.2020 г.

Мотиви за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 09.12.2020 г.


Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 09.12.2020 г.

Мотиви за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 04.12.2020 г.


Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 04.12.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на  местните  такси  и цени  на услуги  на територията на Община Карнобат – публикувано на 03.12.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на  местните  такси  и цени  на услуги  на територията на Община Карнобат – публикувано на 03.12.2020 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 20.08.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат - публикувано на 04.08.2020 г.


Проект на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат - публикувано на 04.08.2020 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 04.08.2020 г.

Мотиви за приемане на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат - публикувано на 24.06.2020 г.


Проект на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат - публикувано на 24.06.2020 г.Проекто - Наредби от 2019 г.


Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 23.12.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 23.12.2019 г.


Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 05.12.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 05.12.2019 г.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 02.12.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 02.12.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 08.08.2019 г.


Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища - публикувано на 25.06.2019.
 

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища - публикувано на 25.06.2019 г.

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 29.01.2019 г.


Примери за влиянието на измененията в ЗМДТ и съответно в Наредбата върху данък МПС - публикувано на 11.01.2019 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 11.01.2019 г. Проекто - Наредби от 2018 г.


Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 19.09.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат и Мотиви
 - публикувано на 03.09.2018 г.

Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 08.08.2018 г.


Мотиви към проект за НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувано на 29.06.2018 г.

Проект на НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувано на 29.06.2018 г.

Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 26.06.2018 г.


Мотиви и Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Карнобат - публикувано на 13.02.2018 г.


Справка - съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувана на 25.01.2018 г.

Мотиви и Проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.01.2018 г.


Проекто - Наредби от 2017 г.

Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 19.05.2017 г.

Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на община Карнобат - публикувано на 19.05.2017 г.


Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 16.01.2017 г.


Проекто - Наредби от 2016 г.


Докладна записка и мотиви за промяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат - публикувано на 27.10.2016 г.

Докладна записка и мотиви за промяна в Наредба за местните данъци на територията на община Карнобат - публикувано на 29.08.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в общинските детски градини на територията на Община Карнобат - публикувано на 12.08.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Карнобат - публикувано на 12.08.2016 г.


Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища - публикувано на 30.06.2016 г.

Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.02.2016 г.


Проекто - Наредби от 2015 г.


Предложение за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -собственост на община Карнобат - публикувано на 14.01.2016 г.

 Докладна записка и мотиви за приемане на изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на община Карнобат - публикувана на 22.12.2015 г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община КарнобатПроекто - Наредби от 2014г.


Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси  и цени  на услуги на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община КарнобатПроекто - Наредби от 2013г.


 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местни такси  и цени  на услуги на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение  и отчитане на бюджета на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Карнобат

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


Търсене