Наредби

Дата на публикуване: 27.03.2012 00:00

01 - НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувана на  22.10.2018 г.

Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат - публикувана на  22.10.2018 г.

02 - Наредба № 2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г., отменена с Решение № 2057/13.11.18 г. по административно дело № 2641/18 г. на Административен съд Бургас, влязло в сила на 04.12.2018 г.

03 - Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

04 - Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

05 - Наредба № 5 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

06 - Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 27.08.2019 г.

07 - Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета - последна aктуализация 05.06.2017 г.

08 - Наредба за дейността в община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи - последна aктуализация 05.06.2017 г.

09 - Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

10 - Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

11 - Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

12 - Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат -  последна aктуализация 05.06.2017 г.

13 - Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга - последна aктуализация 05.06.2017 г.

14 - Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувана на 17.07.2018 г.

15 - Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения - последна aктуализация 05.06.2017 г.

16 - Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества - последна aктуализация 05.06.2017 г.

17 - Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

18 - Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 05.02.2020 г.

19 - Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг - последна aктуализация 05.06.2017 г.

20 - Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища - публикувана на 09.09.2019 г.

21 - НАРЕДБА за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 04.10.2018 г.

22 - НАРЕДБА за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

23 - НАРЕДБА за управлението на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувана на 03.09.2018 г.
НАРЕДБА за управлението на общинските пътища на територията на Община Карнобат - На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщаваме , че с Решение № 746/17.04.2019 г., в сила от 14.05.2019 г. на Административен съд – Бургас отменени чл. 3, ал. 3 в частта относно записването „министъра на транспорта и на“, чл.5, ал.2, чл.14, ал. 2 в частта относно записването „след съгласуване с Началника на Районно управление-Карнобат; прогласена нищожност на Глава Шеста от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат, приета с решение на № 401/10.08.2018 г. на Общински съвет – Карнобат


Търсене