Наредби

Дата на публикуване: 27.03.2012 00:00

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат 

Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Oбщина Карнобат

Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат

Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат

Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти

Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат

Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат 

Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно – монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община КарнобатНаредба за местните данъци на територията на Община Карнобат /отменена наредба/

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Карнобат /отменена наредба/

Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат /отменена наредба/

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Карнобат /отменена наредба/

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища-отменена /отменена наредба/

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения /отменена наредба/


Наименование Брой тегления
Наредба за определянето и администрирането на местните такси 2022.docx 543 Изтегли документ с име "Наредба за определянето и администрирането на местните такси 2022.docx"
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.doc 2013 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.doc"
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.docx 1551 Изтегли документ с име "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.docx"
Наредба за местните данъци на територията на община Карнобат.doc 1290 Изтегли документ с име "Наредба за местните данъци на територията на община Карнобат.doc"
Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти.docx 1578 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти.docx"
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища-отменена.doc 1301 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища-отменена.doc"
Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Карнобат-отменена .doc 1800 Изтегли документ с име "Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Карнобат-отменена .doc"
Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат-отменена.doc 1199 Изтегли документ с име "Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат-отменена.doc"
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат-отменена.doc 951 Изтегли документ с име "Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат-отменена.doc"
Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат-отменена.doc 1174 Изтегли документ с име "Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат-отменена.doc"
Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно – монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат.docx 1197 Изтегли документ с име "Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно – монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат.docx"
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг.doc 855 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг.doc"
Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат.docx 1085 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат.docx"
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.doc 1348 Изтегли документ с име "Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат.docx 1541 Изтегли документ с име "Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат.docx"
Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат.doc 1746 Изтегли документ с име "Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат.doc"
Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.doc 1285 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.doc"
Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат.doc 1579 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения.doc 1040 Изтегли документ с име "Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения.doc"
Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга.doc 998 Изтегли документ с име "Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга.doc"
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат.doc 1026 Изтегли документ с име "Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат.doc 1901 Изтегли документ с име "Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат.doc 831 Изтегли документ с име "Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат.doc"
Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.doc 2018 Изтегли документ с име "Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.doc"
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат.docx 1306 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат.docx"
Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат.doc 1081 Изтегли документ с име "Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат.doc"
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат.doc 1288 Изтегли документ с име "Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат.doc"

Търсене