Уведомително писмо и Покана за 27 - то заседание на Общински съвет на 10 май 2018 г.

Дата на публикуване: 03.05.2018 18:21
ПРОЕКТ    


ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  10 МАЙ  2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на отчета  и баланса на “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 634/ 27.04. 2018 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета  и баланса на „Медицински центърІ Карнобат“ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 626/25.04.2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в бюджета и разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за 2018г.. Вх.№ 640/02.05.2018 г.
 
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.  Вх.№ 632/26.04.2018 г.
 
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в с.Венец, община Карнобат. Вх.№ 638/02 .05.2018 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх. № 639/ 02 .05.2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя - Общинска собственост под Аренда за създаване и отглеждане на трайни насъждения  Вх.№ 630/26.04.2018 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост. Вх.№ 631/26.04.2018 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Съгласие за промяна собствеността на части от имоти – път ІV клас, засегнати от реализацията на обект „Югозападен обход на гр.Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57“  Вх.№ 629/25.04.2018 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие от общински съвет за разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване през трасе на обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия- Юг“ в района на Ж.П. Гара Черноград“  Вх.№ 635/30.04.2018 г.
 
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие от общински съвет за разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване на трасета за обект: „Нова кабелна линия 20KW от Ж.Р.№148 от ВЛ “Габрика“ до нов КТП в имот 005001 по КВС за землище Драганци, нова кабелна линия 0,4KW от  КТП в имот 005001 до съоръжения в имот 98 по КВС за землище Драганци и водопроводно трасе от резервоар в имот 98 до водомерна шахта в имот 005001“ Вх.№ 637/02 .05.2018 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно:  Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2017/2018г.  Вх.№ 636/30.04.2018 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Определяне представител в общото събрание на акционерите на УМБАЛ –Бургас АД.  Вх.№ 641/ 03.05. 2018 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
               (Маргарита Стаматова)

Търсене