Правила за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми

Дата на публикуване: 03.06.2021 14:58
ПРАВИЛА
 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С настоящите правила се определят реда, условията и процедурата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ  адрес  на територията на Община Карнобат, със средства, предвидени в бюджета на Община Карнобат.

 
Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Карнобат, по предложение на Кмета на общината.
 
Чл. 3. (1) Със средства, предвидени в бюджета на Община Карнобат, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие поне на една от следните индикации:
 1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
 2. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/;

б/ едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл. след стерилизация/;

г/едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е/ състояние след пластика на маточни тръби,  най-малко  12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж/ ендометриоза, засягаща интегритета на маточните тръби;

 1. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;
 2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/:

а/ азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б/ олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

аа) обем на еякулата < 1,0 ml;

бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);

гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер)

дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

 1. Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
 2. Доказано онкологично заболяване при жената;
 3. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

 

(2) Може да се финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 - 6 в един или повече от следните случаи:

 1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и (low - responders: 0 - 4 овоцита);
 2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml;
 3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).

(3) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на спонтанен цикъл.

Чл. 4. (1) Със средства, предвидени с бюджета на Община Карнобат се финансират следните дейности по асистирана репродукция:

 1. Контролирана овариална (хипер)стимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

 1. Контрола на стимулационния процес чрез:

а) документирани ехографски прегледи;

б) хормонални изследвания;

 1. АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо инвитро оплождане;

в/ оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) трансфер на свежи ембриони;

д) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки;

е) трансфер на размразени ембриони - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;

ж) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и;

з) инвитро оплождане с донорска яйцеклетка или сперматозоиди;

и) индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

й)  инсеминации от партньора или дарител;

к)  ембриоредукция;

л) инвитро матурация (IVM);

м)  овоцитна донация;

н)  ембриодонация;

о) GIFT, ZIFT и др. подобни.

 1. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства по настоящите правила следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Република България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т.5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Чл. 5. Със средства, предвидени с бюджета на Община Карнобат, не се извършва финансиране извън посочените по- горе дейности, включително:

 1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
 2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, както следва:

а) микробиологични;

б) спермален анализ;

в) за трансмисивни инфекции;

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) хормонални - преди КОХС;

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

 1. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;
 2. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

 

Чл. 6. Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по реда на настоящите правила е за един опит в рамките на една календарна година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране през следващата календарна година, както и за финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при положение, че не се финансира една и съща процедура).

 
Чл. 7.  Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 2 000 лв. (две хиляди лева) на двойка заявител, в рамките на една календарна година. Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на Общината

 

Чл. 8. По настоящите правила на Община Карнобат се финансират медицински дейности, извършени единствено в лицензирани клиники на територията на Република България, които имат разрешително по чл.131, ал. 1 от Закона за здравето.

                          

Глава втора
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ
 

Чл. 9. За да получат финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо с методите на АРТ, кандидатите трябва да отговарят на  следните критерии:

 1. да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Карнобат през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
 2. да нямат задължения към Община Карнобат;
 3. да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;
 4. да са пълнолетни;
 5. да са завършили средно образование;
 6. да не са осъждани за престъпления от общ характер;
 7. да не са поставени под запрещение;
 8. да не страдат от психично заболяване;
 9. да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;
 10. да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;
 11. да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим с методите на АРТ;
 12. да не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция, предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми, за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община Карнобат;
 13. възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община Карнобат да съответства на Наредба № 28/20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

 

Чл. 10. При кандидатстване се подават следните документи:

(1) Заявление по образец, съгласно Приложение № 1, подписано от двамата заявители към което се прилага:

 1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 3;
 2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този метод;
 3. документ от Териториална дирекция на НАП офис Бургас, удостоверяващ непрекъснати здравноосигурителни права за всеки от заявителите;
 4. копие на диплом за завършено средно образование за всеки от заявителите;
 5. свидетелство за съдимост на всеки от заявителите;
 6. документ, удостоверяващ, че кандидатстващите не страдат от психично заболяване;
 7. Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10, и т. 12 – Приложение № 2.

 

(2) Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

 

(3) При нужда, Комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

 

(4)  Обстоятелствата по чл.9, т.1,2 и 6 се установяват служебно.

 

Глава трета
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

 

Чл. 11. Приемът на документи се извършва от 1 януари до 30 ноември на всяка календарна година.

 

Чл. 12. (1) Кандидатстващите за финансова помощ подават заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Карнобат, към което прилагат документите по чл. 10, ал. 1. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.

 

(2) Входираните в деловодството на Община Карнобат заявления се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Карнобат в състав:

            Председател на комисията е Заместник- кмет.

            Членове:

- 3- ма общински съветници, избрани от Общински съвет - Карнобат;

- 2-ма служители на общинска администрация по предложение на Кмета на Община Карнобат;

- лекар специалист по „акушерство и гинекология”, по възможност с допълнителна квалификация в областта на асистираната репродукция.

 

(3)  За дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение, с изключение на лекарите – специалисти по чл. 12, ал. 2 и по чл. 13, ал. 1, които не са служители на общинска администрация или общински съветници от Общински съвет Карнобат.

 

Чл. 13. (1) При необходимост в Комисията могат да участват и други медицински специалисти.

 

(2) Средствата за възнаграждения се осигуряват от бюджета на Община Карнобат.

 

Чл. 14. Комисията по настоящите правила осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

 1. разглежда заявленията за финансово подпомагане хронологично, по датата на входиране, постъпили за всяко тримесечие на календарната година до 10 число на месеца, следващ приема. В случай, че през конкретния тримесечен период няма постъпили заявления, заседания не се провеждат.
 2. изготвя протокол, който предлага за утвърждаване на Кмета на Община Карнобат.

 

Чл. 15. (1) 3аседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) 3аседанията са закрити.

 

(3) Решенията за одобряване на кандидатите се вземат с обикновено  мнозинство  от  присъстващите,  при  явно  гласуване.

 

Чл. 16. (1)   За  всеки  от  кандидатите  се  изготвя  преписка  по  заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

 

(2) Преписката включва Заявлението, придружено с документите по чл. 10.

 

Чл. 17. При  непълноти или грешки  в  подадените  документи,  Комисията уведомява кандидатите и определя срок до един месец за корекции.

 

Чл. 18. Всеки заявител се уведомява писмено за резултата от процедурата.

 

Чл. 19. (1) В тримесечен срок от уведомяването на одобрените за финансиране двойки/семейства,  заявителите са длъжни да уведомят Кмета на Община Карнобат за започнатите действия по извършване на асистирана репродукция, като представят необходимите за това документи (план за лечение от здравното заведение, насрочена или започната процедура и др.)

 

(2) При неизпълнение на задължението за уведомяване по ал.1, правото за ползване на финансова помощ на двойката - заявител се погасява.

 

Чл. 20. (1) Изплащането на финансовата помощ става след извършване на процедурите и при спазване на указания в ал. 2.

 

(2) Одобрените лица подават заявление (Приложение № 3) до Кмета на Община Карнобат и декларация (Приложение № 4) в едномесечен срок от приключване на процедурите по асистирана репродукция. Към заявлението лицата прилагат:

 1. удостоверение за банкова сметка;
 2. първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания. При заплатени в брой суми, към фактурите следва да се приложат касовите бонове.

 

(3) Паричната сума се отпуска до един месец от датата на подаване на заявлението по ал. 2.

 

(4) Средствата се изплащат с банков превод в левове по посочена банкова сметка от заявителите.

 

Чл.21 Комисията предоставя на Кмета на община Карнобат ежегодно, да края на месец март отчет за дейността си през предходната календарна година.

 

Глава четвърта
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 22. Членовете на Комисията, лицата по чл. 13 от настоящите правила, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

 

Чл. 23. Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ  адрес  на територията на община Карнобат се обявяват на сайта на Община Карнобат.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Настоящите правила са приети с Решение № 177.І от петнадесетото заседание на Общински съвет Карнобат, проведено 14.04.2021 г.

 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 Приложение № 1 - 
ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

 Приложение № 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10, и т. 12 от Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Карнобат

 Приложение № 3 - ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

 Приложение № 4 - ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


 1. Правила за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми - Текуща страница
 2. План за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г.

Търсене