Профил на купувача

Дата на публикуване: 29.03.2012 00:00

Връзка към профила на купувача на Община Карнобат в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

 

/assets/Obshtestveni porychki Profil/Profil na kupuvacha/Kartinki/profil karnobat2.png


Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП
Предварително обявление


/assets/Icons/offers.png"Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Карнобат”
Решение
Обявление
Документация
Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Карнобат
Становище на Министерство на културата
Становище на Регионална инспекция по околната среда и водите
Протокол от решение на Общински съвет – Карнобат
Техническа спецификация
Документация променена с Решение № РД-244/25.04.2016г. на Кмета на Община Карнобат
Образци
Разяснение
Протокол №1 -дата на публикуване - 10.06.2016 г.
Протокол №2
Съобщение за отваряне на ценови оферти – дата на публикуване 26.07.2016г.
Протокол №3
Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване - 02.08.2016 г.
Договор
Дата на получаване на офертите: до 17:00 часа на 18.05.2016г.;
Дата на отваряне на офертите: 19.05.2016г. от 10:00 часа;
Номер в АОП: 00190-2016-0006
---------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png,,Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Външен асансьор към СОУ ,,Христо Ботев”, гр.Карнобат”
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
КСС
Дата на подаване на офертите: до 17:00 часа на 26.04.2016г.;
Дата на отваряне на офертите: 27.04.2016г. от 11:00 часа;
Номер в АОП: 9052771
---------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png,,Организиране и промотиране на иновативно културно събитие ,,Балкански фестивал на изкуствата – Карнобат 2016”
Решение
Обявление
Образци
Документация
Протокол №1 дата на публикуване - 26.05.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване - 07.06.2016 г.
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване - 13.06.2016 г.
Договор
Договор №PV 230
Дата на подаване на офертите: до 17:00 часа на 17.05.2016г.;

Дата на отваряне на офертите: 18.05.2016г. от 10:00 часа;
Номер в АОП: 00190-2016-0005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png,,Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Карнобат и община Карнобат през 2016г.”
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване - 17.05.2016 г. 
Договор по обособена позиция 1 и 3
Договор по обособена позиция 2
Дата на подаване на офертите: до 17:00 часа на 25.04.2016г.;
Дата на отваряне на офертите: 26.04.2016г. от 10:00 часа;
Номер в АОП: 9052580
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.pngПроцедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: ,,Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Карнобат през 2016-2017г.”
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване 11.05.2016 г.
Договор по обособена позиция 1
Договор по обособена позиция 2
Дата на подаване на офертите: до 17:00 часа на 22.04.2016г.;

Дата на отваряне на офертите: 25.04.2016г. от 10:00 часа;
Номер в АОП: 9052528
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png"Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП  с предмет: ,,Доставка на строителни материали за нуждите на ,,Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Карнобат и община Карнобат през 2016г.”
Публична покана - прекратена
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png,,Основен ремонт на улици в град Карнобат през 2016г.”
Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Образци
Разяснение
Протокол №1
Протокол №2
Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване - 20.05.2016
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване - 09.06.2016 г.
Подаване на оферти: до17:00 часа на 28.04.2016г.
Дата на отваряне на офертите: 03.05.2016г. от 10:00 часа;
Номер в АОП: 00190-2016-0004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/assets/Icons/offers.png,,Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат”
Решение
Обявление
Документация
Образци
Техническа спецификация
Протокол №1 - дата на публикуване - 09.05.2016 г.
Протокол №2 - дата на публикуване - 26.05.2016 г.
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване - 10.06.2016 г.
Протокол №4
Протокол №5
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Допълнително споразумение
Дата на подаване на офертите: до 17:00 часа на 18.04.2016г.
Дата на отваряне на офертите: 19.04.2016г. от 10:00 часа
Номер в АОП: 00190-2016-0003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на компресиран природен газ за нуждите на община Карнобат, Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат, СОУ "Св. св. Кирил и Методий", СОУ "Христо Ботев" и Детските заведения на територията на община Карнобат през 2016 - 2017 г."
Решение
Протокол
Доклад
Решение
Номер в АОП: 00190-2016-0002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: ,,Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат през 2016г."
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване - 04.04.2016 г.
Договор
Дата на подаване на офертите: 14.03.2016г. до 17:00 часа;
Дата на отваряне на офертите: 15.03.2016г. от 11:00 часа;
Номер в АОП: 9050986
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: ,,Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр.Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване - 28.03.2016 г.
Договор
Дата на подаване на оферитите: 11.03.2016г. - 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите:14.03.2016г. - 11:00 часа
Номер в АОП: 9050847
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет "Доставка чрез закупуване на верижен булдозер (употребяван) за нуждите на Община Карнобат”
Публична покана
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Допълнителна информация
Протокол - дата на публикуване - 11.03.2016 г.
Договор
Дата на подаване на офертите: до 17,00 часа на 01.03.2016 г.
Дата на отваряне на офертите: 02.03.2016 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 9050536
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Зимно поддържане и снегопочистване на IV - класна мрежа на територията на община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2016 г."
Решение
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Номер в АОП: 00190-2016-0001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка на вестник ,,Карнобатски глас” през 2016-2017 г.”
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Протокол
Договор
Допълнително споразумение
Дата на подаване на офертите: до 26.01.2016 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 27.01.2016 г. от 10,30 часа
Номер в АОП: 9049617
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на хранителни стоки по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с. Искра, Домашен социален патронаж - гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства - с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 2 бр., Комплекс за социални услуги и общността "Надежда" и детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ на територията на община Карнобат през 2016 г. 
Решение
Обявление
Техническа спецификация
Документация
Образци
Протокол №1
Протокол №2 - публикувано на 02.02.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения - 18.02.2016 г. от 10,00 часа
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Решение за определяне на изпълнител
Договор по обособена позиция №1
Договор по обособена позиция №3
Договор по обособена позиция №2
Дата на подаване на офертите: 21.01.2016 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 22.01.2016 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване и еднофамилни и многофамилни жилищни сгради на територията на община Карнобат."
Решение
Обявление
Образци
Документация
Условия за участие
Техническа спецификация
Разяснение - дата на публикуване - 18.01.2016 г.
Промяна на решение - дата на публикуване 18.01.2016 г.
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 05.02.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения - 19.02.2016 г. от 10,00 часа
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение за определяне не изпълнител - дата на публикуване 02.03.2016г.
Информация за освободени гаранции за участия
Договор
Договор за подизпълнение
Дата на подаване на офертите: 21.01.2016 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 22.01.2016 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ. Изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване на територията на град Карнобат."
Решение
Обявление - дата на публикуване 27.11.2015 г.
Документация - дата на публикуване 27.11.2015 г.
Образци
Промяна на решение - дата на публикуване 30.11.2015 г.
Протокол №1 - дата на публикуване 11.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценовите оферти - дата на публикуване 22.01.2016 г.
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 05.02.2016 г.
Промяна на решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 15.04.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие
Договор - дата на публикуване 31.05.2016 г.
Договор за подизпълнител
Дата на подаване на офертите: до 29.12.2015 г. 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 30.12.2015 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Зимно поддържане и снегопочистване  на IV - класна пътна мрежа на територията на община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2015-2016 г."
Решение
Обявление
Документация
Образци
Техническа спецификация
Решение за прекратяване
Дата на подаване на офертите: 23.11.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 24.11.2015 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на горива, бензин /А95Н/, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за нуждите на община Карнобат, Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат, социалните заведения на територията на Общината и общинските бюджетни звена през 2015 - 2016 г.
Решение - дата на публикуване - 19.10.2015 г.
Договор
Номер в АОП: 00190-2015-0020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"„Избор на мобилен оператор за нуждите на Община Карнобат и ОП „БКРД”, гр. Карнобат през 2015 – 2016 г.”
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Протокол - дата на публикуване - 06.10.2015 г.
Договор
Дата на подаване на офертите: 30.09.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 01.10.2015 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 9045920
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи /СМР/ по време на изпълнение на обект: "Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат"
Доклад - дата на публикуване - 04.09.2015 г.
Решение - дата на публикуване 31.08.2015 г.
Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 04.09.2015 г.
Договор
Информация за извършено плащане
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Номер в АОП: 00190-2015-0019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2015 - 2016 година на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Съобщение за провеждане на публичен жребий - дата 11.09.2015 г. от 10.00 часа
Протокол -дата на публикуване - 12.09.2015 г.
Договор по обособена позиция №7
Договор по обособена позиция №2 и №8
Договор по обособена позиция №1, №3, №4, №5 и №9
Договор по обособена позиция №6
Допълнително споразумение М-БУС ООД гр. Бургас
Допълнително споразумение АТ Травел ЕООД гр. Поморие
Допълнително споразумение Комфорт - 828 ЕООД гр. Карнобат
Допълнително споразумение Катрин 71 ЕООД гр. Карнобат
Информация за освободени гаранции за изпълнение  на договори - 03.12.2015 г.
Дата на публикуване: 21.08.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 03.09.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 04.09.2015 г. в 10,00 часа
Номер в АОП: 9045134
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат във фаза технически проект"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Разяснение - дата на публикуване 24.08.2015 г.
Разяснение - дата на публикуване 25.08.2015 г.
Разяснение - дата на публикуване 26.08.2015 г.
Протокол дата на публикуване - 28.09.2015 г.
Договор - дата на публикуване - 06.10.2015 г.
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.
Дата на подаване на офертите: до 17.00 часа на 31.08.2015 г.
Дата на отваряне на офертите: 01.09.2015 г. от 11.00 часа
Номер в АОП: 9044993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2015 - 2016 г. на територията на община Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Образци
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №4 - дата на публикуване - 30.09.2015 г.
Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 02.10.2015 г.
Решение - дата на публикуване - 30.10.2015 г.
Договор
Договор
Договор
Информация за освободена гаранция за участие - 19.11.2015 г.
Информация за освободена гаранция за участие - 24.11.2015 г.
Дата на публикуване: 28.07.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 01.09.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 02.09.2015 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи /СМР/ по време на изпълнение на обект: "Изграждане на малки атракции на открито - зона за рекреация със зоокът 
в Градски парк, гр. Карнобат"
Решение
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършено плащане
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на допълнителни строителни и монтажни работи /СМР/ по време на изпълнение на обект: "Атракция за посетители чрез възстановка на крепост "Маркели" в парк, УПИ I, кв.20, Промишлена зона - "Север" на гр. Карнобат.
Решение
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Информация за извършено плащане
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол
Договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 20.07.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 30.07.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 31.07.2015 г. от 11,00 часа
Номер в АОП: 9044002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на допълнителни строително - монтажни и ремонтно - възстановителни работи по време на изпълнение на обект: "Възстановяване и експониране на културно - исторически паметник Часовникова кула - гр. Карнобат"
Решение
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършено плащане
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Проектиране и изпълнение /инженеринг/ на обект: "Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. "Москва", гр. Карнобат - заключена между "Гробищен парк" и разклонена на III-795/ул. "Екзарх Антим" - с. Малина - гр. Средец/"
Обявление
Решение
Документация
Решение за прекратяване
Дата на публикуване: 08.07.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 11.08.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите: 12.08.2015 г. от 10,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол
Договор
Дата на публикуване: 29.05.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 12.06.2015 г. до 17,00 часа
Дата на отваряне на офертите : 15.06.2015 от 12,00 часа
Номер в АОП: 9042318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и община Карнобат през 2015 г.
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол
Договор
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Дата на публикуване: 29.05.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 10.06.2015 г. до 17.00 часа
Номер в АОП: 9042317
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Проектиране и изпълнение /Инженеринг/ на обект: "Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. "Москва", гр. Карнобат - заключена между "Гробищен парк" и разклона на III - 795 /ул. Екзарх Антим I - с. Малина - гр. Средец/"
Решение
Обявление
Документация
Решение за прекратяване
Дата на публикуване: 07.05.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 08.06.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спеццификация
Заповед за прекратяване
Дата на публикуване: 24.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 08.05.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 9041169
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на 1 брой употребяван товарен автомобил - самосвал за нуждите на община Карнобат"
Публична покана
Проект на договор
Образци
Допълнителна информация
Техническа спецификация
Заповед за прекратяване
Дата на публикуване: 14.04.2015 г
Дата на подаване на офертите: 27.04.2015 г.
Номер в АОП: 9040726
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с. Искра, Домашен социален патронаж - гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства - с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 2 броя, Комплекс за социални услуги в общността "Надежда", Център за обществена подкрепа - гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция "Св. Анна" - гр. Карнобат, Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат, Общинска администрация и Детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ на територията на община Карнобат за периода 2015-2016 г."
Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Образци
Решение за прекратяване на обособена позиция №4 и №7-дата на публикуване 29.04.2015 г.
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Решение за определяне на изпълнител
Договор - дата на публикуване 27.08.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена позиция №5 "Хляб и тестени изделия" от 28.08.2015 г.
Договор - дата на публикуване - 03.09.2015 г.
Освобождаване на гаранция за участие - 28.08.2015 г.
Освобождаване на гаранция за участие - 09.09.2015 г.
Дата на публикуване: 08.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 25.05.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Атракция за посетители чрез възстановка на Крепост "Маркели" в парка УПИ I, кв.20, Промишлена зона - "Север" на град Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 15.05.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №3
Протокол №4
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 11.05.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на оборудване и материали за Кино - фото клуб и на оборудване на зрителна зала"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол
Договор по обособена позиция №1 - дата на публикуване - 28.04.2015 г.
Договор по обособена позиция №2 - дата на публикуване - 28.04.2015 г.
Договор по обособена позиция №3 - дата на публикуване - 28.04.2015 г.
Дата на публикуване: 03.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 15.04.2015 г.
Номер в АОП: 9040517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Преустройство на съществуващ кухненски блок и столова в кухня на Домашен социален патронаж - Карнобат в УПИ X, кв.208, гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Технически проект
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 15.05.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №3
Протокол №4
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 03.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 07.05.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка и монтаж на седалки за трибуни и скамейки за резервни състезатели в УПИ I - 72, 73, 74 за парк, спортен терен, кв.20, Производствена зона "Север" - гр. Карнобат - основен ремонт"

Решение
Обявление
Документация
Технически проект
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 13.05.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №3
Протокол №4
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 03.04.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 07.05.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.10 ОТ ЗОП
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП"Доставка на горива за нуждите на Звено "Сметосъбиране, охрана и експлоатация на ПСО - гр. Карнобат" през 2015 г.
Решение
Информация за сключен договор
Договор
Дата на публикуване: 21.03.2015 г. Номер в АОП: 00190-2015-0008
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на 1 брой употребяван товарен автомобил - самосвал за нуждите на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол
Дата на публикуване: 12.03.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 23.03.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 9039716
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на компресиран природен газ за нуждите на община Карнобат, Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", СОУ "Христо Ботев" и детските заведения на територията на Община Карнобат през 2015 - 2016 г.
Решение
Договор
Информация за сключен договор
Дата на публикуване: 12.03.2015 г.
Номер в АОП: 00190-2015-0007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Основен ремонт на улици в гр. Карнобат и основен ремонт на част от IV - класен път BGS 2065 /I-6 Карнобат - Айтос/ - Соколово - Хаджиите и IV - класен път BGS - 3067 /BGS 2067, Соколово - Хаджиите/ - с. Драгово
Решение
Обявление
Документация
Разяснение - дата на публикуване - 17.03.2015 г.
Разяснение - дата на публикуване - 23.03.2015 г.
Разяснение - дата на публикуване - 26.03.2015 г.
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване 27.04.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Решение за определяне на изпълнител
Договор
Освободена гаранция за изпълнение на договор
Дата на публикуване на: 27.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 02.04.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Протокол - дата на публикуване 11.03.2015 г.
Договор
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 20.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 09.03.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 9039091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Изграждане на малки атракции на открито - зона за рекреация със зоокът в Градски парк - гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект - част 1
Работен проект - част 2
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 26.03.2015г.
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №4 - дата на публикуване 20.04.2015 г.
Решение
Договор - дата на публикуване - 08.05.2015 г.
Информация за сключен договор - дата на публикуване - 11.05.2015 г.
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 18.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 23.03.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Атракция за посетители чрез възстановка на крепост "Маркели" в парк, УПИ I, кв.20, промишлена зона - "Север" на гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Решение за прекратяване
Дата на публикуване: 13.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 19.03.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат през 2015 - 2016 г.
Публична покана
Допълнителна информация
Проект на договор
Разяснение
Разяснение-2
Протокол
Договор по обособена позиция №1
Договор по обособена позиция №2
Дата на публикуване: 12.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 25.02.2015 г. до 17,00 часа
Номер в АОП: 9038861
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Реконструкция на спортна площадка - тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване - 20.03.2015 г.
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №4 - дата на публикуване - 23.04.2015 г.
Решение
Договор
Информация за извършено плащане
Дата на публикуване: 05.02.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 11.03.2015 г.
Номер в АОП: 00190-2015-0003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Разяснение
Протокол №1 - дата на публикуване 18.03.2015 г.
Протокол №2 - дата на публикуване 18.03.2015 г.
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №4 - дата на публикуване - 22.04.2015 г.
Решение
Договор
Информация за извършено плащане
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 05.03.2015 г. до 17.00 часа
Номер в АОП: 00190-2015-0002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на канцеларски материали, офис мебели, техника и консумативи за нуждите на община Карнобат, общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат и общинските бюджетни звена"
Решение
Обявление
Документация
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване 26.02.2015 г.
Протокол №3
Съобщение
Протокол №4
Решение
Договор
Информация за сключен договор
Дата на публикуване: 21.01.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 24.02.2015 г. до 17.00 часа
Номер: 00190-2015-0001  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Полиграфическа изработка на вестник "Карнобатски глас" през 2015 - 2016 г.
Публична покана
Допълнителна информация
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване 27.01.2015 г.
Договор
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Дата на публикуване: 13.01.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 23.01.2015 г. до 17 часа
Номер: 9037993

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с. Искра, Домашен социален патронаж - гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства - с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 2 броя, Комплекс за социални услуги в общността "Надежда", Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция "Света Анна" - гр. Карнобат, Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат, Общинска администрация и детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ на територията на община Карнобат"
Дата на публикуване: 07.01.2015 г.
Дата на подаване на офертите: 19.01.2015 г. до 12 часа
Номер: 9037839
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост - с. Искра, Домашен социален патронаж - гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства - с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 2 броя, Комплекс за социални услуги в общността "Надежда", Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция "Света Анна" - гр. Карнобат, Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат, Общинска администрация и детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Техническа спецификация
Проект на договор
Заповед за прекратяване
Дата на публикуване: 13.12.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 29.12.2014 г. до 12 часа
Номер:9037426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол - дата на публикуване 23.12.2014 г.
Договор
Дата на публикуване: 10.12.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 19.12.2014 г.
Номер: 9037267
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на материали, оборудване и материали за провеждане на кръгла маса /конференция/ по проект "Живата памет - съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край"
Публична покана
Допълнителна информация
Протокол
Договор - дата на публикуване 15.12.2014 г.
Дата на публикуване: 01.12.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 11.12.2014 г.
Номер: 9036872
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалните умения и компетентност на педагогическите специалисти от детските градини на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Разяснение-дата на публикуване 14.11.2014 г.
Протокол-дата на публикуване 25.11.2014 г.
Договор
Дата на плащане по договор - 18.12.2014 г.
Дата на освобождаване на гаранция за изпълнение на договор - 22.12.2014 г.
Дата на публикуване: 11.11.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 21.11.2014 г.
Номер: 9035840
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства, поддържани и експлоатация на съществуващо общинско депо за отпадъци"
Публична покана
Допълнителна информация
Образци
Проект на договор
Протокол-дата на публикуване 24.11.2014 г.
Дата на публикуване: 07.11.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 19.11.2014 г.

Номер: 9035750
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ремонт на покрив на читалище "Никола Вапцаров", с. Екзарх Антимово"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Протокол №1
Протокол №2 - дата на публикуване 12.01.2015 г.
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №4 - дата на публикуване 02.02.2015 г.
Решение за класиране
Договор
Информация за сключен договор
Информация за извършено плащане
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор
Дата на публикуване: 27.10.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 24.11.2014 г. до 1700 часа
Номер в АОП:
00190-2014-0026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Организиране на обучения по компетентности и компютърно обучение"
Публична покана
Допълнителна информация
Протокол
Договор
Дата на публикуване: 24.10.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 06.11.2014 г.

Номер: 9035126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на течни горива - бензин /А95Н/, дизелово гориво и газ /пропан-бутан/ за нуждите на община Карнобат, общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - град Карнобат, Социалните заведение на територията на общината  и общинските бюджетни звена през 2014-2015 г."
Решение - дата на публикуване 17.10.2014 г.
Информация за сключен договор - дата на публикуване 04.11.2014 г.
Договор
Номер в АОП: 00190-2014-0025
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служителите, работещи в общинска администрация по трудово правоотношение и за нуждите на работниците и служителите от детските заведения на територията на община Карнобат, Център за обществена подкрепа - гр. Карнобат, Общинско предприятие "БКРД", гр. Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Разяснение
Отваряне на ценови оферти
Протоколи-дата на публикуване 21.11.2014 г.
Решение-дата на публикуване 21.11.2014 г.
Договор
Информация за сключен договор
Информация за изпълнен договор
Дата на плащане по договор - 22.12.2014 г.
Дата на освобождаване на гаранция за участие - 11.12.2014 г.
Дата на освобождаване на гаранция за изпълнение на договор - 22.12.2014 г.
Дата на публикуване: 15.10.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 13.11.2014 г. до 1700 часа
Номер в АОП: 00190-2014-0024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Доставка на материали, оборудване и материали за провеждане на кръгла маса /конференция/ по проект: "Живата памет - съхраняване, възраждане и предаване на културното богатсво на Карнобатския край"
Публична покана
Допълнителна информация
Дата на публикуване: 15.10.2014 г.
Дата на подаване на офертите: 27.10.2014 г. до 1700 часа
Номер: 9034696
Заповед за прекратяване
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Атракция за посетителите чрез възстановка на крепост "Маркели" в парк, УПИ I, кв.20, промишлена зона - "Север" на град Карнобат"
Решение
Обявление
Документация
Работен проект
Дата на публикуване: 14.10.2014г.
Дата на подаване на офертите: 12.11.2014 г. до 1700 часа
Номер в АОП -
00190-2014-0023
Решение за прекратяване - дата на публикуване 26.11.2014 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 01.10. 2014 Г.
/assets/Icons/offers.png"Газифициране и ремонт на отоплителна инсталация на читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект
Чертежи
Разяснение

/assets/Icons/offers.png"Оборудване и обзавеждане на фондохранилище на Археологически музей, гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Протокол

/assets/Icons/offers.png"Изграждане на малки атракции на открито - зона за рекреация със зоокът в градски парк, град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект - част 1
Работен проект - част 2
Решение за прекратяване

/assets/Icons/offers.png"Рехабилитация на обществено зелени площи - пл. "Александър Стамболийски", УПИ 1, кв.98 по плана на град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект
Отваряне на ценови оферти
/assets/Icons/offers.png"Благоустрояване на пространството около Часовникова кула в град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект
Съобщение за отваряне на ценови оферти

/assets/Icons/offers.png"Реконструкция на спортна площадка - тенис на корт и площадка за спортни игри в град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект
Решение за прекратяване

/assets/Icons/offers.png"Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски стадион, град Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Работен проект
Решение за прекратяване
/assets/Icons/offers.png"Ремонт на тротоарни настилки за нуждите на община Карнобат"
Съобщение
Публична покана
Допълнителна информация
Протокол

/assets/Icons/offers.png"Зимно поддържане и снегопочистване на IV - класната пътна мрежа на територията на община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2014 - 2015 г."
Решение
Обявление
Схема
Документация
Отваряне на ценови оферти
Информация за сключен договор - дата на публикуване 26.11.2014 г.

/assets/Icons/offers.png"Доставка на 3 броя еднотипни употребявани автомобили за сметосъбиране за нуждите на община Карнобат"
Разяснение
Решение
Обявление
Документация
Решение за промяна
Техническа информация - променена
Договор
Информация за сключен договор
Информация за изпълнение на договор

/assets/Icons/offers.png"Доставка на нови специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип "Бобър" с полезен обем 1.1 м3 - 1050 броя
Обявление
Решение
Документация
Обявление за възложена поръчка

/assets/Icons/offers.png"Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2014 - 2015 г.на територията на община Карнобат"
Обявление
Решение
Документация
Образци

/assets/Icons/offers.png"Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат и Центрове за настаняване от семеен тип, с. Искра, община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Съобщение

/assets/Icons/offers.png"Изграждане на детска площадка, оборудвана с комбинирани детски съоръжения достъпни за деца с ограничени двигателни функции м СОУ "Христо Ботев", гр. Карнобат и изграждане на спортна площадка в СОУ "Кирил и Методий", гр. Карнобат , в изпълнение на Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"
Решение
Обявление
Документация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ Карнобат" ЕООД"
Публична покана
Допълнителна информация
Предлагана цена
Приложения
Протокол

/assets/Icons/offers.png"Рехабилитация на четири броя детски площадки на територията на гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Технически проект

/assets/Icons/offers.png"Извършване на дейности за информация и публичност по проект: "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция "Средновековен парк Маркели"
Публична покана
Допълнителна информация
Съобщение

/assets/Icons/offers.png"Избор на мобилен оператор за нуждите на община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2014 - 2015 г.
Публична покана
Допълнителна информация


/assets/Icons/offers.png
Възстановяване и експониране на културно-исторически паметник Часовникова кула - гр. Карнобат
Обявление
Решение
Съобщение за оглед

/assets/Icons/offers.png"Ремонт сграда - Дом на покойника, гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.pngДоставка нахранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати попредварителни заявки за нуждите на ДВХД – с. Огнен, ДДУИ „Св. Екатерина” – с.Искра, Защитено жилище за младежи – с. Искра, Домашен социален патронаж – гр.Карнобат, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип – 2 бр., Комплексза социални услуги „Надежда”, Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат,общинска администрация и детските заведения на територията на община Карнобат”по обособени позиции”
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Извършване на дейности по промотиране на иновативно културно събитие по Проект: "Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие "Да съживим традициите на Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Техническа спецификация


/assets/Icons/offers.png"Доставка на нов автомобил за нуждите на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на вътрешно обзавеждане и оборудване на нова административна сграда на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Техническа спецификация

/assets/Icons/offers.png"Основен ремонт на улици в град Карнобат и основен ремонт на IV кл. път BGS 1265 /III-7306/ - граница с община /Сунгурларе - Карнобат/ /с. Огнен - с. Искра/
Решение
Обявление
Документация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат и Община Карнобат през 2014 г.
Публична покана
Допълнителна информация
Съобщение

/assets/Icons/offers.png"Изработка, доставка и монтаж на сглобяема административна сграда в с. Детелина в УПИ V, кв. 11 по плана на с. Детелина , община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.pngДоставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати попредварителни заявки за нуждите на ДВХД – с. Огнен, ДДУИ „Св. Екатерина” – с.Искра, Защитено жилище за младежи – с. Искра, Домашен социален патронаж – гр.Карнобат, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип – 2 бр., Комплексза социални услуги „Надежда”  Общинскопредприятие „БКРД”, гр. Карнобат, общинска администрация и детските заведенияна територията на община Карнобат до края на 2014 г.” по обособенипозиции.

Документация
Образци
Решение
Обявление
Съобщение

/assets/Icons/offers.pngПолиграфическа изработка на вестник „Карнобатскиглас” през 2014 - 2015 г.”
Публична покана
Допълнителна информация


/assets/Icons/offers.pngДоставка нахранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати попредварителни заявки за нуждите на ДВХД – с. Огнен, ДДУИ „Св. Екатерина” – с.Искра, Защитено жилище за младежи – с. Искра, Домашен социален патронаж – гр.Карнобат, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип – 2 бр., Комплексза социални услуги „Надежда”, Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат,общинска администрация и детските заведения на територията на община Карнобат”по обособени позиции”
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Приготвяне и доставка на храна за стационарно болни в "МБАЛ Карнобат" - ЕООД за срок от 24 месеца.
Публична покана
Допълнителна информация
Приложения

/assets/Icons/offers.png"Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на скейтпарк на територията на Градски парк, гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Задание

/assets/Icons/offers.png"Изработка, доставка и монтаж на сглобяема административна сграда в с. Детелина в УПИ V, кв. 11 по плана на село Детелина, община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения за комплекс за социални услуги в общността "Надежда" - гр. Карнобат По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.13-0007-C0001
Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация
Образци
Техническа спецификация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат през 2013 - 2014 година
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служителите, работещи в общинска администрация по трудово правоотношение и за нуждите на работниците и служителите от детските и социални заведения на територията на община Карнобат, Център за обществена подкрепа - гр. Карнобат, Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат"
Документация

/assets/Icons/offers.png"Изработка, доставка и монтаж на сглобяема административна сграда в с. Детелина в УПИ V, кв. 11 по плана на с. Детелина, община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на горива за автомобилния парк на "МБАЛ Карнобат" ЕООД"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на стационарна цифрова ехографска система за нуждите на МБАЛ - Карнобат ЕООД"
Публична покана
Документация

/assets/Icons/offers.png"Зимно поддържане и снегопочистване на IV - класната пътна мрежа на територията на община Карнобат през експлоатационния сезон на 2013"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, ДДУИ "Св. Екатерина" - с. Искра, Защитено жилище за младежи -с. Искра, Домашен социален патронаж - гр. Карнобат, Млечна кухня, предприятие "БКРД" - гр. Карнобат, общинска администрация и детските заведения на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Съобщение

/assets/Icons/offers.png"Доставка и монтаж на сглобяема административна сграда в с. Детелина, в УПИ V, кв.11 по плана на с. Детелина, община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Заповед за прекратяване

/assets/Icons/offers.png"Изграждане на ограда на МБАЛ, гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Приложение

/assets/Icons/offers.png"Извършване на услуги по сключване на застраховка "Имущество" на имоти, собственост на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация
Съобщение
Заповед за прекратяване

/assets/Icons/offers.png"Извършване на строителни и монтажни работи на територията на община Карнобат по обособени позиции"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Специализиран превоз за деца и ученици на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и канализационна и водопроводна мрежа на гр. Карнобат"
Документация
Съобщение

/assets/Icons/offers.png"Доставка на съоръжения, оборудване и нематериални активи по Проект: "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция  "Средновековен Парк Маркели"
Документация

/assets/Icons/offers.png"Преустройство на център за целодневен престой на възрастни хора в комплекс за предоставяне на социални услуги - ЦНСТ и ЦСРИ в УПИ III-1507, кв. 126 по плана на град Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Разработване на Общински план за развитие на Община Карнобат за периода 2014 - 2020 година и разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Дигитализираща система тип CR за рентгенови изследвания"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на Общинско предприятие "БКРД" - гр. Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Избор на мобилен оператор за нуждите на община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2013 - 2014 г.
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.pngзбор на консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на проект: "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитите на туристическа атракция "Средновековен парк Маркели"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Изработване на горскостопански карти, горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горски територии от Общински горски фонд на община Карнобат"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и община Карнобат през 2013 година
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Специализиран превоз на работници и служители работещи в ДДУИ "Св. Екатерина", с. Искра, Защитено жилище за младежи, с. Искра и ДВД - с. Огнен през 2013 - 2014 година
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png "Полиграфическа изработка на вестник "Карнобатски глас" през 2013 - 2014 година"
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png "Извършване на независим финансов одит по време на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция "Средновековен парк Маркели".
Публична покана
Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по проект: "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция "Средновековен парк Маркели".

Публична покана

Допълнителна информация

/assets/Icons/offers.png"Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат през 2012 - 2013 година

Публична покана

Допълнителна информация

 

/assets/Icons/offers.png"Зимно поддържане и снегопочистване на IV - класната пътна мрежа на територията на община Карнобат през експлоатационния сезон на 2012 - 2013 година

Публична покана

Образци

Допълнителна информация

 

/assets/Icons/offers.png"Специализиран превоз на ученици на територията на община Карнобат"

Публична покана

Допълнителна информация

 

/assets/Icons/offers.png„Специализиран превоз на ученици на територията на община Карнобат”

Допълнителна информация

 

/assets/Icons/offers.pngДоставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и община Карнобат"
Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngДоставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВД - с. Огнен, ДДУИ "Св. Екатерина" - с. Искра, Защитено жилище за младежи - с. Искра, ДСП - гр. Карнобат, Общинска администрация и детските заведения на територията на Община Карнобат

Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг /Проектиране и строителство/ на претоварна станция за отпадъци -Карнобат"
Решение
Обявление за обществена поръчка

/assets/Icons/offers.pngДоставка на товарен автомобил - самосвал, с кран, с товароносимост до 10 тона
Публична покана
Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngИзбор на независим оценител по чл.62, ал.3 от Закона за енергетиката за определяне стойността на правото на строеж върху имоти, собственост на община Карнобат във връзка с изграждане на ветроенергиен парк

Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngОткрита процедура по опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за реконструкция и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Карнобат"
Рещение
Обявление за обществена поръчка

  /assets/Icons/offers.pngОткрита процедура по опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух” и ул. "Димитър Благоев” от О.Т. 621 до О.Т. 640, гр. Карнобат и основен ремонт ІV КЛ. ПЪТ BGS 1064 (с.. Житосвят – с. Добриново), от КМ 0+000 ДО КМ 5+200”, община Карнобат”
Решение
Обявление за обществена поръчка

  /assets/Icons/offers.png"Упражняване на независим надзор в строителството на обект: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – 2 бр. на територията на град Карнобат”
Публична покана
Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.png Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за настаняване от семеен тип - 2 бр. на територията на град Карнобат"
Решение
Обявление за обществена поръчка

 /assets/Icons/offers.pngИзбор на мобилен оператор за нуждите на община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2012 - 2013 г."
Публична покана
Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngПублична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад за изясняване на строителните почви, изграждащи трасетата на проектираната канализационна мрежа в гр. Карнобат”
Публична покана
Допълнителна информация

 /assets/Icons/offers.pngПублична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Енергийно обследване на сграда на „МБАЛ-Карнобат” ЕООД и "Медицински център І-Карнобат” ЕООД във връзка с кандидатстване за финансиране по „Международен фонд Козлодуй”
Публична покана
Допълнителна информация
Количествено - стойностна сметка

 /assets/Icons/offers.pngПублична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект за вътрешна сградна инсталация за отопление на сградата на "МБАЛ-Карнобат" ЕООД и "Медицински център І-Карнобат” ЕООД”
Публична покана
Допълнителна информация
Количествено - стойностна сметка

 /assets/Icons/offers.pngПублична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически проект за сграда на "МБАЛ-Карнобат" ЕООД и "Медицински център І-Карнобат” ЕООД във връзка с кандидатстване за финансиране по „Международен фонд Козлодуй“ – Мярка 3 „Високо приоритетна линия за енергийна ефективност за общински сгради”.
Публична покана
Допълнителна информация


  1. Профил на купувача - Текуща страница

Търсене