Безработица

Дата на публикуване: 29.03.2012 15:58
Безработица

След високото ниво от 22.14% през 2000 г., безработицата в общината плавно намалява до 16.21% през 2004 г. Oбщият брой на безработните лица в Община Карнобат към 31.12.2004 год. е 2057 лица и съставлява 9% от безработните на Бургаска област. В същото време броят на активните лица на общината е 16002 души и е 6,14% от тези на областта. От всички безработни 1106 са жени /53.8 %/ и 951 мъже /46.2 %/. С намалена работоспособност - 38 лица /1.8%/, с висше образование – 79 лица /3.8 %/.
Равнището на безработица в Община Карнобат, представляващо броя на безработните към броя на активните лица е 14.99 % и е с над 6 пункта по-високо от това за Бургаска област /8.88 %/. За страната този паказател е 12.67%.

По-долу е представена динамиката на общия брой на безработните за периода 2000-2004 годОбразователната структура на безработните се характеризира с най-висок относителен дял на регистрираните с основно и по-ниско образование – 77.8 %. Броят им се е увеличил през последните девет години повече от два пъти.
Друга негативна характеристика е, че поради ниския икономически растеж, липсата на свежи инвестиции и технологично и продуктово обновление, безработните със специалност трудно се реализират и в повечето случаи ще се налага да се занимават с дейности под тяхната квалификация.

Възрастово разпределение на безработните към 31.12.2004 год. са както следва:С тенденция на повишение е и броят на безработните лица с висше образование /90 души/, като в тази група най-голям е броят на специалистите с педагогически и хуманитарни специалности – 16 души, селскостопанска специалност и здравеопазване – по 13 души, икономика – 12 и т. н.

  1. Безработица - Текуща страница
  2. Брой

Търсене