Земеделие

Дата на публикуване: 29.03.2012 16:01
Общо обработваемата земя в общината е около 533 хил. дка. Средно на едно домакинство се падат по 44 дка. Най-голям дял от обработваемата земя - 93%, е частна собственост.
Природните условия в региона предопределят развитието на растениевъдството, което е ориентирано главно към производството на зърненожитнии фуражни култури. Значителен е делът и на някои технически култури. Зеленчукопроизводството се развива предимно в частното стопанство. През последните години на по-големи площи се отглеждат арпаджик, лук и чесън в селата Черково, Сърнево, Зимен, Козаре, Екзарх Антимово.

Трайните насаждения в общината са 12950 дка. От тях 8690 декара са лозя. Останалите 4260 дка са овощни видове – праскови, кайсии, череши, ябълки, бадеми, ягоди, малини. През 2000-2001 г. на територията на общината са създадени 40 декара малини в с. Зимен и 417 дка бадеми в с. Добриново.

Отрасълът с най-добри традиции в общината е лозарството. Почвено-климатичните условия са определящият фактор за благоприятното му развитие. 6820 дка от лозовите насаждения са в землищата на селата Невестино, Искра, Соколово, Зимен, Венец, Екзарх Антимово, Аспарухово, Житосвят. От тях 694 дка са новосъздадени.

До 1996 година насажденията се стопанисваха лошо, което доведе до критично фитосанитарно състояние.

  1. Земеделие - Текуща страница

Търсене