ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ЮНИ 2020 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ЧАСА В САЛОНА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ-1862“ ГР. КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 11.06.2020 11:24
ПРОЕКТ   

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно: НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г.  Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно: Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г.  Вх.№ 180/09.06. 2020 г.
        
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година“ , приета с Решение № 20/05.02.2020 г. на ОбС-Карнобат.  Вх.№ 178/09.06. 2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ. Вх.№ 175/08.06. 2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на община Карнобат” за 2019 год. Вх.№ 179/09.06. 2020 г.
 
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2020/2021 г. Вх.№ 176/08.02020 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас. за финансиране от Фонд „Социална закрила“ Вх.№ 182/10.02020 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ
Теодор Ченешев

Търсене