ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ
11.06.2020
П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 14,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:
           
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.

 

П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 14,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2020/2021 г. Вх.№ 176/08.02020 г.

4
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Геновазам. кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас. за финансиране от Фонд „Социална закрила“ - Вх.№ 182/10.02020 г.


  
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 15,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
 Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.

 
 
П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“
 
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 15,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
 Дневен ред:
           
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.


        
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
 Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.

 
 
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
 
Ден: 15.06.2020г. (понеделник)  от 16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
 Дневен ред:
           
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:  НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ НА НАЕМАТЕЛИ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -13 МАРТ – 13 МАЙ 2020 Г. Вх.№ 177/08.06. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Аспарух Иванов- общински съветник, относно:
 Предложения за антикризисни мерки във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 до 13 май 2020 г. Вх.№ 180/09.06. 2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:
 Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година“ , приета с Решение № 20/05.02.2020 г. на ОбС-Карнобат. Вх.№ 178/09.06. 2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:
 ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИ  ПОЗЕМЛЕН ФОНД  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ.Вх.№ 175/08.06. 2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова- зам.кмет на Общината Карнобат, относно:
 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на община Карнобат” за 2019 год. Вх.№ 179/09.06. 2020 г.
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Теодор Ченешев/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен