ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 24.01.2020 17:56
ПРОЕКТ

1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по общинска собственост и устройство на територията и Комисията по противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси - Вх.№ 64/16.01.2020 г.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 65/16.01.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2020 год. Вх.№ 68/17.01.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2019 година
Вх.№ 71/17.01.2020 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. Вх.№ 81/22.01.2020 г.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2020 година - Вх.№ 70 /17.01.2020 г.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Мирослав Спасов – Председател на ПК по “Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси, инфраструктура, европейски и национални програми”, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства. Вх.№ 79/22.01.2020 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/21.01.2020

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Карнобат и определяне обема за дървесина за продажба чрез него през 2020 г., одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№82/23.01.2020 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. И НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2029 Г. Вх.№44/18.12.2019 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/ ЗА КВАРТАЛИ С №№ 3,71,70,69,78,79,141,142,147 И 148 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ.
Вх.№74/20.01.2020 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ Вх.№ 92/24.01.2020

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 30853.2.296 с площ 1,600 дка., целият с площ 16,340 дка., находящ се в местността „Кайряка” по КККР на с.Зимен, с начин на трайно ползване „Ливада”. Вх.№ 91/ 24.01.2020

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 02765.42.128 с площ 1,000 дка., целият с площ 191,134 дка., находящ се в местността „Конският агъл” по КККР на с.Детелина, с начин на трайно ползване „Пасище”. Вх.№ 90/24.01.2020

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 120 / 2415 ид.ч кв.м от УПИ IX298 в кв. 36 ПО ПЛАНА НА с. СИГМЕН. Вх.№ 88/24.01.2020

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „СУЛТАНКА“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20417.39.359 ПО КККР НА С.ДЕВЕТАК - Вх.№ 89/24.01.2020

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „ЮРУК ДЕРЕ-1“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.56.275 ПО КККР НА С.СОКОЛОВО - Вх.№ 93/24.01.2020

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 89 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.34.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.СОКОЛОВО ОТ ИЗВОД СН „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КАРНОБАТ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.63.100 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ  - Вх.№ 85/24.01.2020

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 99 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.29.149 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДЕТЕЛИНА ОТ ИЗВОД СН „КРУШЕВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.42.136 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕТЕЛИНА, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 86/24.01.2020

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ ОТ ВЛ /ВОЛТОВА ЛИНИЯ/ „ХАДЖИИТЕ“, ВС „ТРОЯНОВО“, ИЗВОД СН/СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ПРОЛЕТ“, ПОДСТАНЦИЯ „АЙТОС“ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.60 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ.
Вх.№ 87/24.01.2020

22.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СБС /СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ/ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.14 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН ОТ ВЛ „СИГМЕН“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.257 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 84/24.01.2020

23. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирните стени,за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Вх.№72/17.01.2020 г.

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и размера на режийните вноски. Вх.№ 73/20.01.2020 г.

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11.00 часа. Вх.№ 75/21.01.2020 г.

26.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Красимир Атанасов Трифонов - Председателя на временната комисия към Общински съвет – Карнобат, относно: Доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и предложение за съдебни заседатели за Районен съд Карнобат. Вх.№76/21.01.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Търсене