ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 30.12.2019 10:13
Проект

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2020 год. и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. Вх.№ 48/27.12.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Търсене