ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 16.12.2019 16:57
ПРОЕКТ

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2020 год. и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. Вх.№ 24/05.12.2019

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат. Вх.№ 35/12.12.2019

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ - Вх.№ 38/13.12.2019

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 30853.2.296 с площ 1,600 дка., целият с площ 16,340 дка., находящ се в местността „Кайряка” по КККР на с.Зимен, с начин на трайно ползване „Ливада”. Вх.№ 37/ 13.12.2019

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 02765.42.128 с площ 1,000 дка., целият с площ 191,134 дка., находящ се в местността „Конският агъл” по КККР на с.Детелина, с начин на трайно ползване „Пасище”. Вх.№36/ 13.12.2019

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 120 / 2415 ид.ч кв.м от УПИ IX298 в кв. 36 ПО ПЛАНА НА с. СИГМЕН. Вх.№ 28/10.12.2019

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „СУЛТАНКА“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20417.39.359 ПО КККР НА С.ДЕВЕТАК - Вх.№ 25А/05.12.2019

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „ЮРУК ДЕРЕ-1“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.56.275 ПО КККР НА С.СОКОЛОВО - Вх.№ 25/05.12.2019

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 89 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.34.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.СОКОЛОВО ОТ ИЗВОД СН „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КАРНОБАТ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.63.100 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ - Вх.№ 32/12.12.2019

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 99 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.29.149 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДЕТЕЛИНА ОТ ИЗВОД СН „КРУШЕВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.42.136 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕТЕЛИНА, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 31/12.12.2019

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ ОТ ВЛ /ВОЛТОВА ЛИНИЯ/ „ХАДЖИИТЕ“, ВС „ТРОЯНОВО“, ИЗВОД СН/СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ПРОЛЕТ“, ПОДСТАНЦИЯ „АЙТОС“ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.60 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 33/12.12.2019

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СБС /СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ/ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.14 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН ОТ ВЛ „СИГМЕН“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.257 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 34/12.12.2019

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:Утвърждаване на броя на кметовете на кметства и кметските наместници в населените места на територията на община Карнобат. Определяне на броя на кметските наместници. Вх.№ 39/13.12.2019

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам. кмет на Община Карнобат, относно:. Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-0.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат – 2“ - Вх.№ 7/20.11.2019


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Теодор Ченешев)

Търсене