ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 09.12.2019 16:57
ПРОЕКТ

1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА.

2. ПРИЕМАНЕ Правилник за организация и дейността на Общински съвет-Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3. Избор на заместник-председател на Общински съвет - Карнобат.

4. Създаване на постоянните комисии към Общински съвет - Карнобат и избор на членове и председатели.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Илиев Ченешев –Председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Избор на комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели. Вх.№ 20/04.12.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Илиев Ченешев –Председател на Общински съвет–Карнобат, относно: Даване на съгласие председателят на Общински съвет- Карнобат да членува в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България - Вх.№ 27/06.12.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на делегати в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и Регионалната асоциация на общините „Тракия“ . Вх.№ 16/03.12.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Упълномощаване на представител на община Карнобат за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на мандата по решенията, посочени в дневния ред. Вх.№ 17/03.12.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Илиев Ченешев –Председател на Общински съвет–Карнобат, относно: Създаване на обществен съвет за социално подпомагане и услуги в община Карнобат и приемане на правилник за устройството и дейността му. Вх.№ 18/04.12.2019 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Илиев Ченешев –Председател на Общински съвет–Карнобат, относно: Определяне на представители на общински съвет Карнобат в „Областен съвет за намаляване на риска от бедствия“ и в „Общински съвет за намаляване на риска от бедствия“. Вх.№ 22/04.12.2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                          (Теодор Ченешев)

Търсене