ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЮЛИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 12.07.2019 11:12
  ПРОЕКТ   
  
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет–Карнобат и неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г. Вх.№ 854/09.07.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет–Карнобат през първото полугодие на 2019 г. Вх.№  853/05.07.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ Вх.№ 852/03.07.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова–Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд р.Карнобат. Вх.№ 855/09.07.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Даване на съгласие от Общински съвет за кандидатстване на община Карнобат по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021 год., Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”. Вх.№ 856/11.07.2019 г.
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ         
    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                    (Маргарита Стаматова)
 
 
 

Търсене