ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 АПРИЛ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 17.04.2019 11:02
ПРОЕКТ   
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД за 2018 г.
Вх.№ 814/08.04.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център I - Карнобат” ЕООД за 2018г. Вх.№ 815/08.04.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,
ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР.КАРНОБАТ.  Вх.№ 816/08.04.2019 г.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Емине Ешреф Али - Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“ ОТНОСНО: Предложение за допълнително възнаграждение на Председателя на Общински съвет, Кмета на общината и кметовете на кметства.   Вх.№ 822/12.04.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,
относнО: Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Карнобат за 2019 година“ , приета с Решение № 444/30.01.2019 г. Вх.№ 805/26.03.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр.Карнобат.  Вх.№ 802/14.03.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ½ ИД.Ч. КВ.М ОТ УПИ I В КВ.5 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ Вх.№ 803/15.03.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имоти частна общинска собственост в с.Черково, с.Кликач и гр.Карнобат.   Вх.№ 820/10.04.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост между Община Карнобат и физическо лице, чрез доброволна делба. Вх.№ 819/10.04.2019 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЕВЕТАК. Вх. №811/03.04.2019 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 51202.51.1 с площ 1,000 дка., целият с площ 4,201 дка., находящ се в местността „Лещенка” по КККР на с.Невестино, с начин на трайно ползване „Пасище” Вх.№ 806/26.03.2019 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 99 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 29.149 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С. ДЕТЕЛИНА ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „КРУШЕВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  02765.42.136 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДЕТЕЛИНА, ОБЩ. КАРНОБАТ. Вх.№ 817/09.04.2019 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на община Карнобат” за 2018 год.
Вх.№ 807/27.03.2019 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2020 г. Вх.№ 812/03.04.2019 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 г.
Вх.№ 823/04.2019 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05М9ОР001-2.019 ”Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“-ЕТАП 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини. Вх.№ 818/10.04.2019 г.

17. ПИТАНИЯ
                                 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ         
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
            (Маргарита Стаматова)

Търсене