ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 22.02.2019 15:10

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Карнобат и неговите комисии през второ шестмесечие на 2018г. Вх.№ 781/19.02.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2018 г.
Вх.№ 782/19.02.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2018г. Вх.№ 783/19.02.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПУР /ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ/ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ ВХОД И ИЗХОД ЗА ОБЕКТ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ,УПИ ХХІV-301, КВ.25 ПО УРП НА „ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА СЕВЕР“, ГР.КАРНОБАТ . ПЪТНА ВРЪЗКА С ПЪТ І-6 „СОФИЯ-КАРНОБАТ-БУРГАС“ ПРИ КМ 446+391,ЛЯВО /В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/ Вх.№ 784/19.02.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ – ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 786/20.02.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 22 / 312 ид.ч кв.м от УПИ I1538 в кв. 91 ПО
ПЛАНА НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 788/20.02.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. КАРНОБАТ – УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №20 Вх.№ 789/20.02.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр .Карнобат. Вх.№ 790/20.02.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЗА УПИ Х-4277, УПИ ХІ-4250 И УПИ ХІІ-4250 Вх.№ 791/20.02.2019 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 г.
Вх.№ 786/20.02.2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Маргарита Стаматова)

Търсене