ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ 22 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Дата на публикуване: 16.11.2018 15:00
 ПРОЕКТ   
  
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТВх.№ 743/07.11.2018 г.

2
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 375 / 2210 ид.части кв. м от УПИ III-132 в кв.31 ПО ПЛАНА НА С. МЪДРИНО. Вх.№ 744/14.11.2018 г.

3
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СГРАДА, ПОСТРОЕНА В ИМОТ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 732/29.10.2018 г.

4
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно:   Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации   и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет–Карнобат. Вх.№ 735/31.10.2018 г.

5
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Алекси   Топалов.    Вх.№ 737/05.11.2018 г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Цветелин  Митков . Вх.№ 738/05.11.2018 г.

7
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно. Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Владимир  Кочев.    Вх.№ 739/05.11.2018 г.
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ 
      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ
           (Маргарита Стаматова)

Търсене