Покана за 30 - то заседание на Общински съвет на 21 септември 2018 г.

Дата на публикуване: 14.09.2018 14:51
ПРОЕКТ   
 
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  Н
А 21 СЕПТЕМВРИ  2018 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
 
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.    Вх.№ 715/18.09.2018 г.

2
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 710/14.09. 2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ. Вх.№ 705/04.09. 2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ   Вх.№ 704/04.09. 2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 15/715 ид.части кв.м от УПИ ІV-220 в кв.16 по плана на кв. “Красно село“, гр.Карнобат Вх.№702/04.09.2018 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  
Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 106/656 ид.части  кв.м от УПИ Х-1112 в кв.108 по плана на гр.Карнобат.  Вх.№ 703/04.09. 2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 45/695 ид.части кв.м от УПИ VІІ-85 в кв.8 по плана на с.Кликач. Вх.№ 706/04.09. 2018 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 70/1470 ид.части  кв.м от УПИ V-69 в кв.20 по плана на с.Хаджиите.   Вх.№ 703/.04.09. 2018 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/ І „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, ОТ КВ.31 ПО ПРЗ НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ЮГ“, ГР.КАРНОБАТ    Вх.№ 697/03.09. 2018 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ: В ОБХВАТ: ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УПИ І-121, УПИ V-120 ОТ КВ.13, УЛИЦА С О.Т.27 И О.Т.30 , УЛИЦА С О.Т.52  И О.Т.27 ПО ПЛАНА НА С.ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 698/03.09. 2018 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4kV ОТ ЕЛ.ТАБЛО В ПИ 20417.28.228 ДО ПИ 20417.27.205 В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕВЕТАК, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 708/05.09. 2018 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно:
даване на съгласие за включване на обект „Водоснабдителен експлоатационен кладенец с. Железник“, дълготраен материален актив, собственост на Община Карнобат, в списъка с активи, предоставени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация. Вх.№ 709/12.09. 2018 г

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно:
Представител на Община Карнобат за участие в заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „„УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 10.10.2018 г. от 11,00 часа. Вх.№ 708-А/05.09. 2018 г

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Предложение за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на Роланд Шнеевайс – художник. Вх.№ 700/04.09. 2018 г.
             
  
 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ   
                                                ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                                                            Маргарита Стаматова)

Търсене