Покана за 24 - то заседание на Общински съвет на 31 януари 2018 г.

Дата на публикуване: 26.01.2018 11:40
ПРОЕКТ    
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  31 ЯНУАРИ  2018 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост, за 2018г. Вх.№ 573/16.01.2018 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 год.  Вх.№ 585/22.01.2018 г.

3.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,  относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2018 година, Одобрение на Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№ 575/17.01.2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 564/15.01.2018 г.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Карнобат и неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 год. Вх.№ 586/22.01.2018 г.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2017 г. Вх.№ 580/22.01.2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2017 год.  Вх.№ 565/15.01.2018 г.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства. Вх.№568/15.01.2018 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат Вх.№ 584/22.01.2018 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в  гр.Карнобат и с.Кликач, общ.Карнобат. Вх.№ 574/16.01.2018 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОД АРЕНДА  ЗА  СЪЗДАВАНЕ  И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ.
Вх.№ 570/16.01.2018 г.


12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Вх.№ 576/18.01.2018 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В С. КЛИКАЧ
Вх.№ 572/16.01.2018 г.


14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В С. ИСКРА
Вх.№ 571/16.01.2018 г.


15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ  № 518.10  И ИМОТ № 518.15 ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО §4К ОТ ПЗРЗСПЗЗ НА МЕСТНОСТ  „ДРЕНАКА“,  ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КАРНОБАТ Вх.№ 578/18.01.2018 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 002076 В МЕСТНОСТТА  „МОГИЛАТА“,  ЗЕМЛИЩЕ НА  С. ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 579/18.01.2018 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 120405 В МЕСТНОСТТА  „ЛОЗЯТА“,  ЗЕМЛИЩЕ НА С. ХАДЖИИТЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 569/16.01.2018 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Осигуряване на собствено финансиране по сключен договор за  изработване на проект за Общ устройствен план на община Карнобат.  Вх.№567/15.01.2018 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на класиране от проведена конкурсна процедура за Управител на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД и определяне размера на възнаграждението.
Вх.№ 587/25.01.2018 г.


20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване Регистрацията на програмата на Общинско радио Карнобат Вх.№ 566/15.01.2018 г.
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
               (Маргарита Стаматова)

Търсене