Покана за 17 - то заседание на Общински съвет на 3 май 2017 г.

Дата на публикуване: 28.04.2017 12:18
ПРОЕКТ    

ДНЕВЕН РЕД
НА  СЕДЕМНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  03 МАЙ 2017 ГОДИНА  ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на отчета и баланса на „Общински имоти-Карнобат” ЕООД, гр.Карнобат   Вх.№ 440/24.04.2017 г.
    
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „М-БАЛ КАРНОБАТ” ЕООД - Вх.№ 431/21.04.2017 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-I - КАРНОБАТ” ЕООД ГР.КАРНОБАТ - Вх.№ 432/21.04.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАРНОБАТ - Вх.№ 429/21 .04.2017 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КЛИКАЧ Вх.№ 444/25.04.2017 г.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 443/25.04.2017г.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост. Вх.№ 430/21.04.2017 г.

9.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Карнобат за изграждане на БКТП в общински имот. Вх.№ 436/24.04.2017 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИСКРА Вх.№ 445/25.04.2017 г.

11.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 001601 В МЕСТНОСТТА  „СРЕДНИЯ КАЙРЯК“,  ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 437/24.04.2017 г.

12.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 000290, МЕСТНОСТ „КОРУ БАИР”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.СЪРНЕВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 425/13.04.2017 г.

13.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Приемане на „Програма за енергийна ефективност в Община Карнобат за периода 2017 -2020 год." . Вх.№ 424/13.04.2017 г.

14.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Мария Генова  – зам.кмет на Община  Карнобат, относно: Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2018 г.   Вх.№ 434/21.04.2017 г.

15.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова  – зам.кмет на Община  Карнобат, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.  Вх.№ 433/21.04.2017 г.

16.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова  – зам.кмет на Община  Карнобат, относно: Промяна в Споразумение за партньорство между Община Карнобат, общинските детски градини - ДГ „Вълшебство“, ДГ „Мир“, ДГ „Славейче“, ДГ „Иглика“, ДГ „Яна Лъскова“, ДГ „Пролет“, ДГ „Митко Палаузов“ и Сдружение „Равновесие“, гр. Бургас.  Вх.№ 435/21.04.2017 г.

17.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Закриване на ОУ „Христо Ботев“, с. Кликач, община Карнобат. Вх.№ 428/19.04.2017 г.

18.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Закриване на НУ „Христо Ботев“, с. Соколово, община Карнобат. Вх.№ 426/13.04.2017 г.

19.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова  – зам. кмет на Община  Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат” в системата на народната просвета за учебната 2016/2017 год. Вх.№ 442/24.04.2017 г.  , Приложение - Списък

20.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на  Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Мелиса Димитрова Асенова и Мелих Димитров Асенов. Вх.№ 439/24.04.2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене