Покана за 16 - то заседание на Общински съвет на 10 март 2017 г.

Дата на публикуване: 07.03.2017 11:11
ПРОЕКТ    
                                                           
ДНЕВЕН РЕД НА  ШЕСТНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  10 МАРТ 2017 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2016 г. Вх.№ 396/27.02.2017 г.
    
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в село Кликач Вх.№ 389/24.02.2017 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в село Невестино.Вх.№ 390/24.02.2017 г.

4.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост. Вх.№ 397/27.02.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ОБЕКТ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ Ж.Р. 95 В ИМОТ № 202070 ПО КВС  НА ЗЕМЛИЩЕ  КАРНОБАТ ОТ ЕЛ.ПРОВОД  „ГАБРИКА”  ДО БКТП В ИМОТ №241055, МЕСТНОСТ „ГЕРДЕМЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ, КАКТО И НА ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ЛИНИИ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4 кV ОТ БКТП В ИМОТ  № 241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР. КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ 766 И КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4 кV ОТ БКТП В ИМОТ №241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ  №759. Вх.№ 392/24.02.2017 г.
 
6.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА „ГРОБИЩЕН ПАРК” НА С.КЛИКАЧ,  ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх.№ 391/24.02.2017г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Премахване на гаражните клетки на територията на гр.Карнобат. Вх.№ 402/28.02.2017 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Статут за присъждане на „Наградата на Карнобат в системата на предучилищното и училищно образование. Вх.№ 388/22.02.2017 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г.Вх.№ 386/21.02.2017 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас Вх.№ 398/27.02.2017 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно:  Приемане на решение за представителство на Община Карнобат на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“.    Вх.№ 399/27.02.2017 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно:  Приемане на решение за представителство на Община Карнобат на извънредното общо събрание на  „Бургасинвест“ ООД гр.Бургас.    Вх.№ 403/28.02.2017 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно:  Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Иван Атанасов Симеонов  и Божидара Атанасова Симеонова Вх.№ 395/27.02.2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене