Покана за 11 - то заседание на Общински съвет на 2 септември 2016 г.

Дата на публикуване: 25.08.2016 14:37
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД
НА ЕДИНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  02 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА  ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
         
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Карнобат.  Вх.№ 290/11.08.2016г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за приемане, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Карнобат. Вх.№ 291/11.08.2016г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост по плана на гара Церковски. Вх.№ 299/23.08.2016г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба чрез публичен търг на имоти частна общинска собственост в землището на гр.Карнобат и с. Козаре. Вх.№ 300/24.08.2016г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Водовземане от воден обект – публична общинска собственост – язовир „Черково”, в землището на с.Черково. Вх.№ 294/17.08.2016г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Даване на предварително съгласие от общински съвет за засягане на общински имоти при реализацията на: „Пътен надлез на км.219+390”, землищата на с.Церковски и с.Венец, „Пътен надлез на км.222+220”, землище на с.Церковски, „Пътен надлез на км.230+320”, землище на гр.Карнобат и „Пътен надлез на км.241+285, землище на с.Кликач, община Карнобат, през земеделски земи от общински поземлен фонд и през общински пътища във връзка с обект: „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив –Бургас- фаза 2” . Вх.№ 293/16.08.2016г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУБ) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на:  Поземлен имот № 075010 – полски път; Поземлен имот № 075017- полски път; Поземлен имот № 075018; Поземлен имот №075011 и Поземлен имот № 075014, всичките по КВС са в землището на с.Соколово, община Карнобат. Вх.№ 295/17.08.2016г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Карнобат с проектно предложение за финансиране по подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  Вх.№ 297/17.08.2016г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно:  Определяне на представители на общински съвет Карнобат в „Областен съвет за намаляване на риска от бедствия” и в „Общински съвет за намаляване на риска от бедствия”. Вх.№ 296/17.08.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:……………………………..
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене