Покана за 10 - то заседание на Общински съвет на 22 юли 2016 г.

Дата на публикуване: 20.07.2016 14:10
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД НА ДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  22 ЮЛИ  2016 ГОДИНА  ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Разглеждане  и приемане от Общинския съвет Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета на сметките за средствата от Европейския Съюз към 30.06.2016 г.             Вх.№ 279/18.07.2016 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Извършване на частични промени по бюджета на община Карнобат за 2016 г. Вх.№ 273/14.07.2016г

3. .ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно:  Отчет за дейността на общински съвет Карнобат и неговите комисии през първото шестмесечие на 2016г.  Вх.№ 277/14.07.2016 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общинския съвет-Карнобат през първото полугодие на 2016 г. Вх.№ 280/18.07.2016 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год. Вх.№ 268/06.07.2016 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат. Вх.№ 252/30.06.2016 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. Вх.№ 253/30.06.2016 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат. Вх.№ 254/30.06.2016 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения. Вх.№ 255/30.06.2016 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ДЕТЕЛИНА. Вх.№ 265/06.07.2016  г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 261/05.07.2016 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОРАДИ ОТПАДНАЛО ОСНОВАНИЕ Вх.№ 251/30.06.2016 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА. Вх.№ 260/05.07.2016 г., Приложение


14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ТЪРГ, НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 Г. Вх.№ 274/14.07.2016 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КАРНОБАТ” ЕООД Вх.№ 258/05.07.2016 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ  . Вх.№ 269/07.07.2016 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 028198, МЕСТНОСТ „СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, ЗЕМЛИЩЕ НА  С.ЕКЗ. АНТИМОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх.№ 247/29.06.2016 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА НОВООБРАЗУВАН ИМОТ №570.15 В МЕСТНОСТ „ЧИКСАЛЪМА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 246/29.06.2016 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване на имоти публична държавна собственост.  Вх.№ 275/14.07.2016 г.

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ”, ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 259/05.07.2016 г.

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-Карнобат. Вх.№ 272/12.07.2016 г.

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 год. Вх.№ 256/04.07.2016 г.

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Карнобат. Вх.№ 270/07.07.2016 г.

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:     Изпълнение на договор по проект № BG05M20P001-3.001-0008 „Успяваме заедно” по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Вх.№ 248/29.06.2016 г.

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно:  Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас.     Вх.№ 250/30.06.2016 г.

26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на решение за присъединяване на Община Карнобат към Декларацията от Барселона . Вх.№ 267/06.07.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                     Маргарита Стаматова

Търсене