Покана за 7-то заседание на Общински съвет на 8 април 2016 г.

Дата на публикуване: 04.04.2016 15:19
ПРОЕКТ    
                                                                          
ДНЕВЕН РЕД
НА СЕДМО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  08 АПРИЛ  2016 ГОДИНА 
ОТ15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. Полагане на клетва от общински съветник.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД, гр.Карнобат.  Вх.№ 177/29.03.2016г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на МБАЛ-Карнобат ЕООД, гр.Карнобат.  Вх.№ 186/31.03.2016г.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински центърІ“ ЕООД, гр.Карнобат.  Вх.№ 187/31.03.2016г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Изменение на решение № 221.1/ 29.03.2013г на общински съвет Карнобат. Вх.№ 184/30.03.2016г.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между община Карнобат и  физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Кликач. Вх.№ 176/29.03.2016г.
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти- частна общинска собственост, в гр.Карнобат, с.Кликач и с.Невестино, община Карнобат. Вх.№ 180/29.03.2016г.
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост. Вх.№ 179/29.03.2016г.
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за временно ползване  чрез аренда на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост“.  Вх.№ 183/30.03.2016г.
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за ползване на спортни съоръжения, собственост на Община Карнобат на „Общински футболен клуб-Карнобат“.  Вх.№ 174/29.03.2016г.
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за ползване на спортни съоръжения, собственост на Община Карнобат на спортен клуб по борба. Вх.№ 175/29.03.2016г.
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за ползване на спортни съоръжения, собственост на Община Карнобат на спортен клуб по лека атлетика.  Вх.№ 181/29.03.2016г.
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за ползване на спортни съоръжения, собственост на Община Карнобат на спортен клуб по Гимнастика.  Вх.№182./30.03.2016г.
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №087002, местност „Кърънджика“, землище на гр.Карнобат.  Вх.№ 169/18.03.2016г.
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Преобразуване на професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост- Карнобат от държавно в общинско училище. Вх.№ 170/21.03.2016г.
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016г. Вх.№ 168/18.03.2016г.
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Приемане план за развитие на социалните услуги в община Карнобат през 2017г. Вх.№ 167/18.03.2016г.
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател общински съвет, относно: Приемане на решение  за представителство на община Карнобат  на извънредното събрание наакционерите на „МБАЛ-Бургас“. Вх.№ 178/29.03.2016г.
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на църква „Свети Свети  Кирил и Методий“,  с.Искра  с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка  7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното  наследство на селата“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.  Вх.№ 166 /17.03.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:……………………………..
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене