Покана за 6-то /извънредно/ заседание на Общински съвет на 14 март 2016 г.

Дата на публикуване: 14.03.2016 10:28
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД
НА ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  14 МАРТ  2016 ГОДИНА  ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на община Карнобат по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.1: „Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район“.   Вх.№ 158/09.03.2016г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                           (Маргарита Стаматова)


Търсене