ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с изработване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на гр. Карнобат

Дата на публикуване: 18.07.2022 14:58
Община Карнобат Обявява, че във връзка  със Заповед № РД—16-50/11.11.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра – гр. София, обнародвана в държавен вестник бр.102/01.12.2020г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на гр.Карнобат. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „Каруел“ – ООД. За изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е необходимо да бъде направено   геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти. Всичко това  ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПО ГРАФИК, съобразно схемата за извършване на  геодезическото заснемане, обявен в сградата на общината  в периода от 04.07.2022г.  до 12.08.2022г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.38 ОТ Закона за кадастъра и имотния регистър собствениците или носителите на друго вещно право са длъжни:

1 Да осигурят свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
2. Да бъдат представени на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35, ал.2 при поискване, акт удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот и др.

Съобщение за изработване на кадастрална карта
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане - 1
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане - 2
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане - 3
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане - 4

В периода от 04.07.2022г. до 12.08.2022г. ще бъде открита приемна на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, която ще се помещава в бившия офис на “ Ассет банк“, намиращ се до ритуалната зала на ул.“Димитър Полянов“.

Галерия
Наименование Брой тегления
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-2.pdf 234 Изтегли документ с име "Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-2.pdf"
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-3.PDF 179 Изтегли документ с име "Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-3.PDF"
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-4.PDF 135 Изтегли документ с име "Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-4.PDF"
Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-1 .PDF 226 Изтегли документ с име "Схема с дати за извършване на геодезическо заснемане-1 .PDF"
Съобщение за изработване на кадастрална карта .PDF 246 Изтегли документ с име "Съобщение за изработване на кадастрална карта .PDF"

Търсене