20.01.2022
По искане с вх. рег. № 94-00-6641/18.10.2021 г. от Радостина Стоянова с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. ,,Патриарх Евтимий" № 36, община Карнобат, област Бургас и Траяна Стоянова с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. ,,Патриарх Евтимий" № 36, община Карнобат, област Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ, в териториален обхват урегулиран поземлен имот (у.п.и) XXl-396, квартал 49 по плана на rp. Карнобат,...

15.01.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на биологични етерично-маслени култури в ПИ с идентификатор 36525.301.31“, гр.Карнобат /стопански двор/, община Карнобат“.

12.01.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „Мела Инвест“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на биологични суровини и бетонова площадка, в ПИ 36525.301.23 /стопански двор/, гр. Карнобат“.

12.01.2022
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ”БУРГАСПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр. Бургас, за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1„БУРГАСПЪТСТРOЙ Карнобат” предвиден за изграждане в имот с идентификатор 36525.149.419 по КККР на гр. Карнобат.

04.01.2022
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-1/04.01.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Трасе на обслужващ път от регулационната граница на с.Сигмен до Фотоволтаична централа в ПИ с идентификационен номер 66408.33.50 и ПИ с идентификационен номер 66408.33.52, местност...

30.12.2021
  ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 268.1 и Решение №268.2 от 23.12.2021г. Общински съвет – Карнобат РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура –ПУП-Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване на: „Трасе на обслужващ път от регулационната граница на с.Сигмен до Фотоволтаична централа в ПИ с идентификационен номер 66408.33.50 и ПИ...


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев